Лекции по Икономика

19. Одиторски заключения

Това е последния етап на одита, който завършва със съставяне на одиторски доклад. Преди това обаче се налага извършването на редица одиторски тестове и процедури с цел утвърждаване или отхвърляне на твърдения за вярност във ФО изразени от ръководството на предприятието. Не съществува отделен МОС за проверка на компонентите за проверка на ФО. Задачата на одитора е да прецени дали те са изготвени в съотвествие с действащото законодателство и приложимите счетоводни стандарти.
Одиторът не бива да се влия от желанието на ръководството да представи фактите в по-благоприятна или в по-неблагоприятна форма, а не само тяхната форма. Одиторът прави заключение по отделните части на ФО и съставя таблица на некоригираните грешки. За тях той уведомява ръководството и прави предложение за отстраняването им.
Одиторът трябва да получи доказателства, че ръководството разбира и потвърждава своята отговорност за достоверно представяне на ФО. Затова той изисква да получи т.нар. представително писмо от ръководството. Писмото трябва да отговаря на следните изисквания:
 Да предоставя възможност на ръководството да признае своята колективна отговорност за изготвянето на ФО и да потвърди че го е одобрило. Одобряването най-често става с прокотол на съвета на директорите за приемане на отчета.
 Да потвърди важни за ФО въпроси, когато не се очаква да има друго достатъчно/уместно доказателство при одита, като например намерение на ръководствот ода задържи за по-дълго време дадена инвестиция. Одиторът следва да изисква писмото да бъде адресирано до него, да съдържа съответната информация, определена дата и да бъде подписано.
Официалната дата трябва да съвпада с датата, когато е одобрен ФО.
Възможно е ръководството да откаже да представи представително писмо. Това може да е поради отказ то да сътрудничи или защото правилно отказва да направи изискваното представяне, защото не е сигурно по отношение на даден въпрос. И в двата случая ако одиторът не е удовлетворен е възможно да направи заключение, че той не е получил цялата информация и в последствие може да реши одиторския доклад да съдържа квалификации.
Преди да състави своя доклад одиторът следва да запознае и обсъди с ръководството вариант на одиторски доклад.