Лекции по Икономика

19. Отчитане на липси от инвентаризациите

Биват два вида -липси и излишъци.Те се инвентаризират веднъж на две години.1.)V-излиъци се отразяват като извънреден приход гр20/793;2-)липсите могат да са за с/ка на предприятието или за с/ка на МОЛ.Ако няма виновно лице
241 - с аморт.част
693/ -с неаморт.част
/гр20
--- когато е за сметка на виновно длъжностно лице 1-изписваме набраната до момента амортиз. 241/гр 20
2- с продажна цена с вкл.ДДС
442 / продажна цена с включ.ДДС
/гр20 отчит.ст/ст
/443 разликата
/4532 с ДДС за продажбите
Основна причина която налага преценката на МДА отразява инфлационните процеси и тенденнции съг.ЗЗС в края на всяка година т.е.31 декем..МДА се преоценяват с % не по висок от %та на увелиюаване на цените на проуизводител обявен от НАЦ.СТАТ.ИНСТИТ.това се отнася за всички МДА с изключение на земите и горите -те се преоценяват по тяхна справедлива цена .Конкретния % за преоценка се определя от ръководния орган мна предприятрието за което се изготвянарочен протокол.В закона е предвидено преоценката да засяга с еднакви пропорции отчетената ст/ст и коректива на МДА.Явилите се разлики от надценката на МДА се отразяват като преоценъчен резрев 112 с/ка.Задължително всловие е аналитичното отчитане да става по конкретни оценявани обекти .При бъдещи подоценки намаление на ст/ста на конкретните активи следва да бъде за с/ка на небралните резерви ,когато след изчерпването на този резерв както и нба първичната преоценка в случаите че не е налице преоценъчен резерв намалението следва да се включи в себе/ста или по с/ка 609.В случаи че МДА се отписват от баланса създаденият и наличен преоценачен резерв се отразява като неразпределена печалба за мин.год.