Лекции по Икономика

20. НДА

Тези актове се посочват в баланса само тогава следкато има доказателства че от тях като използване ще се получи бъдеща изгода от една страна и от друга че същите следва да имат оценка.Съгласно стандарта "отчитане на НДА"цената на придобиване не може да е по малка от 2 минимални заплати,и тези активи аналогично на МДА в края на год. се проценяват и като надценките им се отчитат като преоценъчен резерв.Амортиз.на тези активи се отчита по аналогичен начин на МДАпо деин от начините.Отч.на тази активи става ч/з с/ки от група 21.
1)-Отчитан.на р/дите за учредяване и разширяване (211)-тук са вклучени р/дите преди започване на стоп.деиност и р/ди по разширяване на тази деиност като следва подготовка на документацията за регистрация и пререгистрация в съда ,платените държавни такси за регистрация и пререгистрация,маркетингови проучвания ,реклами,съобщения и др.,хонорари на вещи лица ,специалисти,и др.,р/дите свързани с емисия на ценни книжа.По сметка та се отчитат и р/дите за ремонтите по разширяване на деиноста ,р/дите за модернизация и реконструкция на наети МДА.При отразяването на тези р/ди по иконом.елементи.
601,604....../302
след като наберем всички разходи те се отнасят по направление 211/гр60
--по разходите за емисии
602/гр50
211/602
----по на начал.амортизация 603/242
2.)Отчитане на продуктите от развоина деиност(212)в специален стандарт е посочена че развоина деиност е птретворяването на откритията от научна деиност или на др.знания в проект за производство на нови или на значителни подобрения сами и др. но преди започването на производ.или търг .деиност.Всички разходи се отразяват като р/ди по икономически елементи гр60/.......
Тази деиност може да е осн. или спомагателна 611,612./гр 60
Ние може да закупим готов научен продукт от друго предприятие
212/ 401,гр 50
----произведения продукт в предприятието може и да го продадем и следва от всичко от продажбата (п/да)се отразява по с/ка 70
411 гр 50 /
/709
(4532)
---- за отписване на продукта ( с отч. ст/ст)-709/212 (с отч. ст/ст)
----разликата в края на отч. период-709/123
----може да получим като дарение такъв продукт-212/799( с прд. цена )
----когато изписваме актив, който е напълно амортизиран( бракуван)-242/212
----ако обаче не е напълно амортизиран, то неамор. част ще се отразим като извънреден р/д ч/З с/ка 213--213/212
Характерно е затекущо създаден продукт на който не му е била нач. амор. то ние сл. да опишем същата от баланса и да патентоваме продукта с неаморт. част
242/ ( с аморт. част)
213/ ( с неаморт. част)
/212 ( с отч. ст/ст)
V-и разходи свързани с патентоването на научния продукт ще увел. ст/ст т.е. ще образуваме цена на придобиване-213/гр50