Лекции по Икономика

21. Отчитане на дългосрочните финансови активи (ДФА)

Тава са А предоставени на др. предприятия с цел получаване на изгода( съучастия в к-ли на др. предприятия,ЦК, облигации и др. фин. А-ви в инвестационен портфеил със срок на държане повече от 12 мес.В гр. се вкл. и инвестационните имоти. Съгл. ЗЗСФда се разделя на 2 гр.: дългосрочни инвестиции и дългоср. вземания. Посочените А-ви се отчитат ч/з с/ка отгр22.
Отч. на дългоср. инвестиции в съучастия- те езразяват учяястието на предприятието в к-л и на др. предприятия ч/з дълготрайно инвестиране на А( пар. средства,МЗ,МДА,НДА и др.) Във връзка с това предприятито инвеститор придобива съответен дял в к-ла на предприятието където са инвестирани А-вите, това е предпоствка за получаване на дивидент. Взависимост от размера на този дял предприятието инвеститори имат контролно значително ималцинсвено участие в к-ла на предприятието където е инвестирано.
Съгл. нац. счет. стандарт същността та тези съучастия е както сл.:
1.) контролно участие- определя се като възможност на инвеститора да ръководи фин. стоп. дейност на предприятието в което са инвест. А-вите.като основните за това му дава притежаването на повече от 50% от акциите му както и от гласовете на органите за управление .Този вид предприятие е дъщерно на предприятието инвеститор наречено още предприятие маика.
2)-Значително участие дава възможност на предприятието инвеститор да взема реше.свързани със стопанска деиност на предприятието в което са инвестирали.А-вите,без да има право на контрол в/у този деиност и следва да притежават не по малко от 25% от акциите или дяловете или гласовете на органите за управление .Тези предприятия са асоцирани за предприятията инвеститори.
3)--малциствено участие-е часта от чистия .............ти от деиноста и от нетните А-ви на дъщерното предприятие свързана с участия които не са и притежание ч/з дъщерното и предприятие на предприятието маика.В този случай делът на дъщерното предприятие в к-ла на другото предприятие не е по голям от 25 % това му дава право само на получаване на дивидент.
Счет.отче. става ч/з с/ки 221и 222 .Анал.отч.следва да се организира по предприятия в които дългосроч. са инвестирани А-ви по видове участия дялове и др.форми на съучастия.
С/ки 221 и 222 се Д с предоставеното от предп.инвеститор имущество в к-лите на др.предприятия ч/з К с/ки отразяващи инвести.имущество (20,21,30,50)инвест.имущество се ошенява по справедлива ст/ст (пазр).На практика тази ст/стможе да е по висока или по ниска от бал.ст/ст на конкретните А-ви.Когато предприятието участва с МДА и е дадена ст/ст по висока или по ниска от балс. ст/ст разликата се отразява като фин.п/д или фин.р/д.
а) --когато справедливата ст/ст е по висока от бал.ст/ст .За отписване на нач. домомента аморт.
241/гр 20
221/222 /
/гр 20
/725 разликата
------ при отписване на инвестицията (продажби дарения)
725/723
б)---когато справедливата ст/ср е по ниска от бал.
241/гр 20
221,222 /
625/
/гр 20
---------при отписване на инвестицията
623/625 аналоги. е и за НДА
в) когато предприятието уяаства с МЗ
221,222/гр 30
г) --когато предприятието участва с пар.средства
221,222/ гр 50
**Когато фин.инвестиция е направена с валутни пари.средства не се отчита валутна курсова разлика тъй като не се реализира сделка а само трансформация на актив
***Когато се придобиват дялове или акции с инвестиционни бонове
221,222/223
Съг.ЗЗС в края на всяка год.съучастията следва да се оценяват по тяхната справедлива цена .Тя е борсовата им цена в случай че се търгуват на фондовия пазар а ако не се търгуват на фондовия пазар не следва да се прееоценяватт а продължават да се водят в баланса по тяхна та отч.ст/ст.Когато се налага преоценяване на дългосрочна инвестиция в съучастия тяхната надоценка се отразява като преоценъчен резерв
221,222/112
В случай че при последващи преоценки се налага подоценка на дългоср.инвестиции то разликите следва да се покрият за с-ка на този резерв
112/221,222
В случай че този резерв е недостатъчен да покрие разликата от под оценката то разликата ще се покрие за сметка на финан.ра/ди
112/
623/
/221,222
Възможно е още при първата преоценка да се получи подоценка (нямаме резерв
623/ 221,222
----В края на год. като получим съоб. за начисления дивидент: 424/722
----Когато сумата постъпи -гр50 /424
---Ако предприятието реши да трансформира девидента си в дял --221,222/424
----при прекратяване на съучастието е възможно
а) да се трансформира инвестицията в др.А
гр20,21,30,50/221,222
б) ако продадем нашия дял--гр50/221,222
б*)ако продаж.ст/ст е по голяма от бал. ст/ст
гр50/
/221,222
/723
б**)ако продаж.ст/ст е по ниска от бал.ст/.ст
гр 50/
623/
/ 221,222
2)Отч. на дългоср.инвест. в ЦК са придобитите от предприятието ч/з покупка акции,облигации,инвес.бонове на граждани и др.Те прдставляват инвес.портфеил. Тези инвес. се правят за получаване на бъдеща изгода,т.ев.дивиденти от закупени акции и инвес. бонове и лихви от облигации ,и др.продажби.Стч.отч. става ч/з с-ка 223. С оглед на информ.потребности на поредприятието могат да бъдат обособени под сметки
2231-акции 2232-облигации 2233-инвес.бонове 2234-полици
Анл.отч. се организира по видове ЦК във лв.и валута по издатели и др.ЦК се отч.по цена и придобиване тъй като предприятието придобива ЦК по всеки начин то и цената на придобиването се формира също по такъв начин.::а)-когато се придобиват ЦК от издателите ценат на придобиването е заплатената за тях сума а не номинал:::б)--когато се инвестират ЦК от издателите от фондовата борса цената на придобиване е борсовата им цена::в)--когато се закупуват ЦК ч/зинвестиционенн посредник цената на придобиване е покупната цена увеличена с р/дите за придобиване(комисионн на брокери,такси за банкови услуги):::г)--закупените от инвест.дружества инвест.е бонове от притежателите на бонови книжки и отч.по тяхна номинална ст/стпосочена в инвест.бонове
---придобити в страната ЦК 223/501,503
---придобита с чуждестранна валута отч.се с централния курс на банката за деня на придобиване 223/504
---когато се придобиват от граждани под формата на инвес.бонове от номинална ст/ст ще се формира осн.к-л на съответното дружество 223/101
--ако придобитите от граждани инвес.бонове се използват от предприятието за дългосроч. инвестиране в др. предприятия ч/з закупуването на акции
221,222/223
---може да се трансформират акции и облигации от краткосрочна в дългосрочна инвестиция. 223/511
---начисляване на дивиденти 424/722
-- постъпилите в предприятието Е от валутни дивиденти изискват отразяването на курсовата разлика :::1- ако валутния курс е по висок от този на начисления дивидент(полож.разлика)
504/
/424
/724
:::::2- ако курса е по нисък(отрицате.разлика)
504/
624/
/424
Аналогично на дългоср.инвестиции в края на год.ЦК също се преоценяват което води до промяна в балансовата им ст/ст .Записвнията са същите
3.)Отч.на инвестиционните имоти -това са дългоср.инвест.на предприятието под формата на заем и сгради предадени в предприятията получател въз основа на договора за посзване .В края на год. за разлика от останалите дългоср. инвестиции те не подлежат на преоценка поради което отч. ин ст/ст остава непроменена.За разлика от другите инвес. те не носят дивидент,а изгодата се формира от вазираното в договора м/у страните възнаграждение.Инвеститора отчита това възнаграждение като фин.п/д ч/з с/ка 723.Счет.отч.се извършва ч/з с/ка 224. Аналит.отч.става по видове имоти ,по прердприятия където са инвестирани и др.данни
---ако е предоставена за ползване земя 224/201 с отчетна стоиност
---ако е предоставена сграда
241/ с амортзацията
224/ с неамортизирана част
/203
-----за начислено възнаграждение за предоставения имот 498/723
---при получаване на сумата (възнагражд.) гр50/498
--- ако тези имоти ги зачислим отново като МДА 201,203/224
--ало продадем имотите :::1-когато продж.ст/ст е по голяма от балан.ст/ст
503/ продаж.ст/ст
/224 отчет.ст/ст
/723
:::::2-когато продаж.ст.ст е по малка от балан.ст/ст
503/ продаж.ст/ст
623/
/224 отчет.ст/ст
Б)---Дългосрочни вземания--са вземания на предприятието с изискамуест повече от 12 мес.(представени заеми в лв. и валута от фин.лизинг и др.)
взем.на предп.ч/з предост.заем
225--предоставени заеми в лв.
226--предоставени заеми в валута
227просрочени заеми
229--др.предоставени заеми
---при предоставяне на заема
225/503
226/504
---при отпускане на заема се начислява лихва която се отчита като фин.п/д за бъд.периоди(725) 496/725
------ако кредито получателя не е в състояние да издължи заема си до датата на падежа следва заема да се трансформира в пресрочен 227/225,226
Съгласно ЗЗС вземанията на предприятието в чуждестрана валута следва да сепреоценяват по централния курс на банката
-----ако дългосрочно валутно взимане има по нисък валут.курс от централния в деня на преоценката разликата се отразява като фин.п/д (724) 226/724
-----ако дългосрочното вземане има по висок курс от централния в деня на преоценката 624/226
----получените суми от падежа на дългоср.заем
503 ,504/
/225,226
--за получената Е-а лихва гр50/496
-------за отнасяне на лихвата за бъдещ.периоди като текущ фин.п/д 725/721
2)---Вземания на предпр.ч/з фин.лизинг .Записванията при наемодателя са
----при предоставяне на продукция или стоки
229/
/701,702
/725
--при постъпване на 1 ва погасителна вноска
503/
/229
/4532
---когато актива е платен изцяло и се дава за ползване следва да се отпише
701/303 с отч.ст/ст
702/ 304 с отч.ст/ст
701,702/
/614
/615
-------ин.приход отразяваме като текущ 725/721
-----в края на отч.п/д 721/123