Лекции по Икономика

22. Отчитане на положителната търговска репутация

Когато едно предпр. придобива друго и последното престане да съществува разликата и на отч.ст/стна придобитите А -ви и П -ви и тяхната цена на придобиване преставлява за куповача тър.репутация -тя бива положителна и отрицателна.Положи.имаме при превишение на р/дите по придобиването над дела на придобиващия в справедливата ст/ст на придобитите А -ви и П-ви към датата на разменната операция.Същата се вписва в бал.като ДА и се амортизира за полезния и срок на годност но не повече от 10 год.като се прилага линеиния метод на аморитзиране.Тази аморт.се отч.ч/зс/ка 243 полож.търг.репутация се отч.ч/з с/ка 261.С/ката 261 се Д при възникване на пол.репутация с/у К на с/ка 498.С/ка 261 се К при отписване на полож.репутация с/у К на с/ка 243.Отриц.търговска репутация е превишението на възприетата отч. ст/ст на инвестц. над цената на придобиване.Отрица.репутация се отч. ч/з с /ка 262 и се отразява като приход по с/ка 701.С/ка 262 се К при възникване на отриц.репутация с/у Д на с/ка 498 .С/ка 262 се Д със съответната част от приспадащата се отрц.репут.при конкретния отч. пе/д с/у К на с/ка 709.