Лекции по Икономика

20. Форми на PR

Важна предпоставка за успешното функциониране на създадените от фирмата задгранични представителства, филиали или дъщерни фирми е те да придобият достатъчна известност в съответната страна, да си създадат подходящ имидж, да установят коректни и продуктивни връзки с клиенти, доставчици, финансови институции, държавни органи. Голямо значение в това отношение имат връзките с обществеността като елемент на комуникационния микс. Те са насочени не толкова към постигане на бързи резултати, а към създаване на благоприятна среда за реализация на дългосрочните цели на фирмата. Активната дейност в тази област и създаването на благоприятен климат за работа на фирмата допринася, макар и косвено, за утвърждаване на търговската марка и за увеличаване на реализацията на продукцията.
Разпространяването на информацията по линията на връзките с обществеността е свързано с относително малко разходи, тъй като фирмата не заплаща за време в електронните медии или за място в печатните издания. Разходите са свързани главно с поддръжката на персонала от съответната служба на фирмата, с подготовката на информационните материали и тяхното предоставяне на медиите. Това има особено значение в страните, в които цената на единица време в телевизията и радиото или на единица площ в печатните издания е висока. Проблемът е, че информацията, съдържаща се в предоставените материали, не винаги се разпространява от медиите. Това в много голяма степен зависи от характера на информацията, от нейната актуалност и атрактивност. Наложително е специалистите на фирмата по връзките с обществеността да се отнасят към представителите на медиите в съответната страна като към свои клиенти, с чийто интерес и предпочитания трябва да се съобразяват.
Създадените зад граница представителства, филиали и дъщерни фирми трябва да положат целенасочени усилия за установяване на необходимите контакти освен с медиите и с останалите контрагенти в съответната страна. Трябва да се има предвид, че обхватът на връзките с обществеността далеч не се изчерпва с установяването на контакти с потенциални клиенти, доставчици и дистрибутори. Необходимо е да се установят и поддържат продуктови връзки с акционери, финансови институции, държавни органи, не правителствени организации, други групи от местната общественост. В различните страни ролята на посочените групи за дейността на фирмата няма да бъде еднаква. Значението на отделните групи зависи от насоките, мащабите и формите на участие на фирмата на съответния външен пазар. Първостепенна задача на създадените зад граница представителства, филиали и дъщерни фирми е своевременно да проучват различните обществени групи в съответната страна и да си изяснят с кои от тях какви връзки и с каква интензивност трябва да се поддържат.


За установяването и поддържането на продуктивни връзки с различните групи от обществеността и особено с представителите на медиите фирмата може да използва различни форми, по-важните от които са:
• организиране на мероприятия във връзка с откриване на офиса, магазини или производствени предприятия;
• организиране на коктейли, обеди и вечери във връзка с годишнини от създаването на фирмата или на филиала, посещение в страната на президента на фирмата, успешно приключила преговори за крупни сделки, и други;
• провеждане или участие в конференции, симпозиуми и семинари, посветени на проблеми в сферата на дейността на фирмата;
• организиране на пресконференции във връзка с определени събития или инициативи на фирмата;
• разпространение на доклади и на други печатни материали за дейността на фирмата.
Връзките с обществеността са насочени главно към създаването и поддържането на благоприятен имидж на фирмата. Но в определени ситуации те играят важна роля за преодоляване на отрицателните последици от нежелателни за фирмата събития. Своевременното представяне на информация от фирмата може да допринесе за правдивото отразяване на събитието, за обясняване на причините за неговото възникване и за мерките за преодоляване на произтичащите от него последици. Трябва да се има предвид и фактът, че местната общественост е по-чувствителна към неблагоприятните последици, възникнали от дейността на чуждестранните фирми или техните филиали.