Лекции по Икономика

20. Недискредиционна фискална политика. Вградени стабилизатори. Финансова политика, ориентирана към предлагането.

Средствата, които използва т.н. "недискреционна политика" се наричат вградени стабилизатори. Те са елементи, средства на фискалната политика, които автоматично предизвикват по време на рецесия бюджетен дефицит и бюджетен излишък по време на инфлационен бум, без да е необходима промяна в стопанската политика.

Инструменти на недискреционната политика са:
- автоматично данъчно приспособяване
- автоматични промени в трансферните плащания

Към автоматично данъчно приспособяване се отнасят прогресивно данъчно облагане на личните доходи и на корпоративната печалба

Към автоматични промени в трансферните плащания се отнасят трансферните плащания: за обезщетения на безработни, болнични, стипендии, пенсии. Тези социални плащания са изградени на антикризисна основа, когато икономиката е в подем – доходите на фирмите нарастват, безработицата намалява и приходите в тези фондове автоматично нарастват. Образува се излишък в бюджета. Обратно, когато икономиката е в рецесия доходите в тези социално-осигурителни фондове също намаляват, безработицата расте, расте и броя на социално слабите. Правителството чрез трансферните плащания се налага да обхваща все по-широк кръг и така намаляват съвкупното търсене и се получава бюджетен дефицит.

Разходите, които правителството прави според някои икономисти подкопават основите на икономиката, защото те изтласкват инвестиционните проекти на частния бизнес, които по принцип имат по-голям икономически и социален ефект.

Изтласкващия ефект възниква, когато ефективността на фискалната политика се е намалила поради съответната реакция на паричния пазар.

Паричният пазар обединява търсенето и предлагането на пари и тяхното изравняване при съответна пазарна цена. Тази равновесна цена е лихвеният процент. Когато той се понижава търсенето на пари расте и обратно.
Равновесието може да се постигне по 2 начина:
1) паричното предлагане е фиксирано, а се мени паричното търсене – уравновесяването се постига чрез колебание на лихвения процент около равновесията
В т.Е паричния пазар е уравновесен. Ако лихвения процент се понижи, търсенето на пари ще се увеличи. Ако лихвения процент се увеличи - търсенето ще се намали.
2) паричното търсене е фиксирано, а се мени паричното предлагане