Лекции по Икономика

22. Контрол (природа и видове)

Наблюдаване и сравняване на действително получените резултати с предварително планираните и извършване на промени в индивидуалното и груповото поведение и в организацията.
Потребност от контрол – обусловено от променящата се външна и вътрешна среда. Съставни елементи на контрола – системи за мониторинг, за оценка, обратна връзка, корективни действия, стандарти и правила, цели, техники за въздействие, възнаграждения
Функционални области на контрол – производствен, маркетингов, човешки ресурси, финансов
Видове системи за контрол според два критерия – възможност за самоуправление (кибернетични и некибернитични); - време на извършване на контрола (предварителен – преди ресурсите да постъпят в системата; текущ; краен). Ефективната контролна система е богата на информация (точна, обективна, навременна, по предназначение), практична (достъпна,гъвкава, интегрирана с планирането), фокусирана върху ефективността на организацията
Влияние на контрола върху хората в орг. – позитивно и негативно