Лекции по Икономика

22. Търговски банки и техните операции.

Дейността на търговските банки е свързана с платежно, кредитно и др. посредничество между ик.агенти. Дейността им се отчита чрез техните баланси. Операциите на търговските банки са 3 основни групи:

1. Павивни операции – свързани са с процеса на привличане на пари и парични капитали в банките. Те се проявяват като длъжници, заематели или кредитополучатели. Според формирането на банковите ресурси те се делят на 3 групи:
- операции, свързани с формирането на собствени средства на банките. Техният дял в общия обем от ресурси, с които разполага една банка не надвишава 10%.
- операции, свързани с привличането на средства на банковите клиенти. Привлечените средства са около 90% от банковите пасиви. Тук влизат: влогове, депозити, текущи сметки, пари на съхранение и др.
- емисия на платежни средства – чрез тях се увеличават т.н. “централни пари” и общата парична маса.

2. Активни операции – чрез тях банките пласират или реализират концентрираните в тях парични и капиталови ресурси. Основни операции са:
- кредитните – кредити, срещу които банките получават лихва
- инвестиции в ценни книжа – банката купува ценни книжа на проспериращи частни и държавни фирми с цел получаване на доход, подобряване на банковата ликвидност, минимизиране рисковете от инфлация.

3. Посреднически операции – при тях банките рядко ангажират собствени средства или капитали. Основни операции са:
- преводни, акредитивни и инкасови операции
- покупко-продажба на ценни книжа и валута за сметка на клиента, емисия.
- доверителни операции, свързани с управлението на капитали по поръчка на клиенти
- анализи, информационно обслужване, прогнози.