Лекции по Икономика

23. Търсене и предлагане на пари, равновесие на паричния пазар.

Търсенето на пари е количеството пари, които икономическите субекти желаят да имат на разположение за да си набавят необходимите им стоки и услуги.

Според класиците търсенето на пари е в положителна зависимост от дохода и единственият фактор, от който то зависи е необходимостта от осъществяване на определени транзакции (покупко-продажба).

Търсене на пари – Кейнсиански подход
Търсенето на пари е склонността на хората да държат определено количество пари с цел осигуряване на необходимата платежоспособност. То се свързва с функциите на парите – средство за обръщение, за натрупване, платежно средство. Основни форми на паричното търсене са:
- за сделково търсене – домакинствата извършват сделки за придобиване на стоки и услуги, а фирмите – за придобиване на производствени фактори. Влияние оказват величината на номиналния БНП, равнището на цените и скоростта на паричното обръщение.
- за натрупване на активи – търсенето на пари е свързано с функцията на парите като средство за натрупване. Недостатъкът е че те не носят лихва за разлика от акциите и облигациите.
- за предпазване от непредвидими ситуации – задържането на пари в наличност е предпазна мярка срещу извънредни разходи.
- за спекулативни цели – задържане на пари от отложени покупки на стоки, услуги и активи.

Търсене на пари – Монетарен подход – обуславя се от 4 фактора:
1. равнището на реалния доход – ако той расте означава че се търсят и могат да се закупят по-голямо количество стоки и услуги и обратно
2. равнището на цените на стоките и услугите – от него зависи покупателната сила на парите. С покачването на цените расте търсенето на пари и обратно.
3. цената на взаимосвързаните активи – някои носят лихва – безсрочни влогове, турист.чекове и др. а други са лихвоносни – акции, облигации, срочни влогове.
4. хармонизиране на текущите доходи и разходи при новите форми за държане на пари в наличност – електронните карти

Предлагане на пари
Паричното предлагане обхваща количеството пари, което банките пускат в обръщение на паричния пазар. То се контролира от ЦБ чрез система от монетарни инструменти. Паричната политика може да бъде експанзивна (паричното предлагане расте) и рестриктивна (паричното предлагане се ограничава). Така може да се въздейства върху равнището на съвкупно търсене, БНП, изобщо върху икономическото развитие.