Лекции по Икономика

24. Централна банка. Независимост на централната банка. Функции.

Централната банка (ЦБ) е най-важната финансова институция на всяка съвременна икономика. Тя е държавна агенция, управляваща функционирането на националната парично-кредитна система и контролираща растежа на паричното предлагане. Според субектите, с които контактува различаваме два вида централни банки.

1. Откритият тип ЦБ са открити тогава, когато освен функциите на ЦБ изпълнява и функции на обикновена търговска банка, разкривайки клонове и обслужвайки клиенти от небанков път. Тяхната цел е получаване на печалба и е трудно постигането на стабилност на финансовата система.
2. Закритият тип ЦБ не откриват клонове и нямат отношения с клиенти от небанков тип.

Основният въпрос при създаването на централната банка е нейният статут на зависимост или независимост от останалите властови институции.

Независимостта на ЦБ от останалите властови институции е предпочитан вариант при конструирането й. Той позволява водената монетарна политика да се основава на естествените нужди на икономиката баз да се поставя монетарен контрол под политически натиск за постигане на тясно партийните цели на управляващите. Противниците на независимостта на ЦБ смятат за недопустимо важните решения по монетарните въпроси да не подлежат на контрол от законодателната и изпълнителна власт.

Функции на ЦБ

- контрол върху обема на паричното предлагане – паричното предлагане е тясно свързано с икономическата конюнктура и се променя заедно с нея. Без ефективен контрол паричното предлагане може да расте без граници.
- поддържане на стабилността на паричните и капиталовите пазари – ако паричното предлагане и лихвените проценти спадат или се повишават чувствително, в несъответствие с националните икономически цели, ЦБ трябва да интервенира на финансовите пазари.
- ЦБ да служи като кредитор от последна инстанция на търговските банки – може да предоставя фондове на нуждаещите се финансови институции, особено когато те вече нямат други източници на ликвидни средства.
- поддържане и усъвършенстване на разплащателния механизъм на националната икономика.

Крайните цели в дейността на ЦБ са:
- пълно използване на производствените ресурси и пълна заетост;
- относителна стабилност на общото ценово равнище на стоките и услугите;
- осигуряване на непрекъснат икономически растеж;
- постигане на балансиран платежен баланс.