Лекции по Икономика

25. Основни инструменти и механизми на монетарната политика.

База за дейността на Централната банка (ЦБ) са паричните резерви на банковата система. Те основно се състоят от депозитите на търговските банки (ТБ) в Централната банка и техните запаси от банкноти и монети. Това са суровините, от които финансовите институции създават кредитен ресурс. ЦБ е длъжна да следи колебанията на паричните резерви и ги променя директно чрез различни инструменти. Промяната на тези резерви винаги води до промяна на лихвения процент. Инструментите, чрез които ЦБ контролира паричния резерв са няколко:

1. Политика на задължителен резерв - чрез промяната на задължителния резерв се получават няколко ефекта:
- влияе се депозитния мултипликатор, с което се променя възможността за създаване на допълнително количество кредитни пари. Ако ЦБ увеличи задължителния резерв това води до намаляване на депозитния и париочния мултипликатор, както и до намаляване на предлаганите парични депозити, заеми и др.
- променя се съотношението между допълнителните и свободните резерви - намалелият задължителен резерв се трансформира в свободен резерв и обратно.
- промените на задължителния резерв - променя и лихвения процент. Примерно намаляването на задължителния резерв води до намаляване на лихвения процент на паричните пазари, защото при наличие на свободни резерви банките са съгласни да кредитират при по-ниски лихвени проценти.

2. Дисконтовия процент е втория важен инструмент на Централната банка. Дисконтов /сконтов/ процент е лихвения процент при който ЦБ отпуска кредити на търговските банки, когато ги рефинансира. Рефинансирането се налага при изпадането на ТБ в остра ликвидна криза по своя вина или при когато трябва да се попълни общия резерв. Промяната на дисконтовия процент има няколко ефекта:
- ефект на промяната на цената на рефинансирането: увеличението на дисконтовия процент означава, че за търговските банки става скъпо да заемат пари от ЦБ и те търсят други по-евтини начини за рефинансиране и обратно. Силата на този ефект зависи от големината на разликата на дисконовия процент и другите лихви.
- ефект на субсистуцията - изразява се във факта, че намаляването на дисконтовият процент води до намаляване и на другите лихви на паричните пазари. Това е така защото търговските банки са стимулирани да заемат от ЦБ, което намалява търсенето на капитали от други сегменти.
- анонсиращ ефект – дисконтовия процент на ЦБ се променя като индикатор за характера на водената от нея политика. Затова и неговата промяна повлиява психологически на пазара. Увеличването на дисконтовия процент е индикатор за рестриктивна политика на ЦБ и кредиторите трябва да свият своите кредитни планове с цел увеличаване на свободния си резерв.

3. Операции на открития пазар - голяма част от активвите на ЦБ са в ценни книжа. С цел въздействието върхубанковите резерви на търговските банки и упражняване на контрол върху паричното предлагане ЦБ купува и продава държавни ценни гнижа (ДЦК) през ООП.