Лекции по Икономика

22. Финансов план.

Финансовото планиране е насочено към представяне на съвкупният резултат от основната , инвестиционната и финансова дейност на фирмата за бъдещият планов период. С фин. План се определят източниците на фин. средства (парични приходи) и направлението на тяхното използване (пар. разходи) фин. пл. Има различен обхват и съдържание и се осъществява в различни модификации и модели. Най-елементарният вид е този за приходите и разходите на фирмата.

Планиране на паричните източници

То е сравнително ново. Те са самостоятелна част, както на международните, така и на нашите национални счетоводни стандарти.

Паричните. потоци отразяват движението на парични средства (краткотрайните активи под формата на парични наличности) във фирмата в хода на нейната дейност за пл. период под формата на:
а) приходни парични потоци (постъпления от парични средства)
б) разходни пар. потоци (плащания)

Съпоставянето на влизащите или излизащи парични потоци за отчетния период ще даде нетният паричен поток, който може да бъде положителен или отрицателен.
Парич. потоци се представят диференцирано според дейностите , от които произхождат. Според този критерий се делят на:
- потоци от оперативна или основна дейност – всички сделки и операции, за чието осъществяване е създадена фирмата и които са записани в предмета и на дейност. Приходите в тези потоци могат да бъдат от постъпления от клиенти, авансови плащания, безвъзмездно получени средства, временна финансова помощ, връщане от надвнесени в такси и мита, от рекламации, положителни операции с чужда валута, застраховки.
Плащанията в тези потоци могат да бъдат: на доставчици и кредитори, преки покупки на материали , стоки и услуги, аванси срещу доставки, работни заплати на персонала, данъци, такси и др. начисления към бюджета. Отрицателни за фирмата курсови разлики от операции с чужда валута.
- парични потоци от инвест. дейност - сделки и операции за придобиване на или за освобождаване от р-си предназначени да генерират бъдещи доходи от разпределение (дългосрочни фин. инвестиции ) Към постъпленията можем да отнесем продажбите на ДМА (дълготрайни материални активи) в това число и постъпления от ДМА от продажбите на дялове от прекратени съучастия, от получени в парични средства дялове, лихви, дивиденти и др. Отчитането, прогнозирането и планирането на парич. потоци
служи за изразяване съвкупният резултат от оборота на паричната маса през разглеждания планов или базисен период