Лекции по Икономика

23. Бюджетиране.

Те са план сметки за постъпленията и разходите по отделни направления на дейността на фирмата за определен бъдещ период.
Бюджетите са не само правомощия за разходи но и средство за управление за постигане целите на фирмата.
Основни функции:
а) регулираща и направляваща
б) планираща
в) контролна
г) координираща
д) мотивираща
Логиката на съставянето на бюджета е следната:
Въз основа на прогнозата за реализ. на прод. се определят бюджетите за произв. и инвестиционната дейност.
На тази база се изготвят и б. за снабдяването, адм. дейност и пласмента. Отделните б. се обобщават в общ. фирмен б. Съвкупността от бюджетите, които се съставят във фирмата тяхната взаимовръзка, технология на разработването им и контрола образуват бюджетната система на фирмата.
Една бюджетна система предполага спазване на следните правила:
-бюджета трябва да е реален;
-за всяка задача трябва да има отделен бюджет;
-цел е оползотворяването на бюджета, а не реализирането на “най-благоприятното отклонение” от неговите показатели
-този, който трябва да изпълнява бюджета, трябва да участва в създаването му
-бюджета трябва да се съставя отдолу нагоре;
-отклоненията не са доказателство непременно за вина, а повод за допълнително обучение;
Разработването на бюджетите изисква да се установи предварително бюджетния период. Те биват краткосрочни, за период от 1 година, (по месеци и тримесечия) и дългосрочни за няколко години. Разработването на бюджетите се основава главно на счетоводна система, но изисква и компютърно програмно осигуряване. Бюджета започва със съставяне на начален баланс, който се основава на оценка за очакваното изпълнение към края на бюджетния период. Въз основа на баланса се съставят различни бюджети. Прогнозният бюдж.баланс се изработва въз основа на направените бюджети.
Бюджетът е тай-често прилаганото средство за финансов контрол. Като се използва за тази цел има следното предимство:
-достъпност на информацията
-всички аспекти на информацията получават едно и също съдържание
-сравнението между отделните величини се улеснява от използването на едни и същи измерители.

Слабите страни на контрола чрез бюджета са:
-не обхваща неизмерими, нефинансови цели
-предупредителните сигнали могат да се получат твърде късно
-състоянието по отделните счетоводни сметки може да заблуди ръководителите за състоянието на организацията. За целите на пл., пр. и контрола се използват следните групи показатели:
-за рентабилност
-за ефективност
-за ликвидност
-за фин. автономност
-за обръщаемост на мат. запаси
-за динамика
-за структура