Лекции по Икономика

24. Дейностите в управлението на човешките ресурси

Проектиране на труда – съставяне на проект за извършване на труда. Два аспекта - проектиране на труда в организацията като цяло и проектиране на отделна трудова дейност (работното място)
Цели: интегриране на потребностите на организацията с тези на хората, които работят в нея; повишаване на производителността на организацията; удовлетворяване на потребностите на хората
Техники: опростяване на труда (тясна специализация); ротация (преодолява се чувството на монотонен труд); обогатяване; разширяване; автономни групи; работен екип
Анализ на труда – събиране, анализ и обобщаване на информация за една конкретна трудова дейност или длъжност
Цели: съставяне и обогатяване на професиограми; съставяне на спецификациите за длъжност; извличане на критерии за обучение; критерии за оценка на труда на хората; критерии за възнаграждение
Набор на персонал – установяване и привличане на необходимия брой подходящи хора за определени работни места
Подбор на персонал – да приеме на определени работни места професионално пригодни кандидати, които отговарят със своите качества на изискванията за работното място
Оценка на труда – измерване и оценяване на резултатите и работното поведение на хората