Лекции по Икономика

25. Групата (природа, видове, основни характеристики)

Групата е формация, която променя поведението на индивида в групата ( агрегация от двама или повече души, които са в еднаква степен на динамични взаимни връзки помежду си)
Видове групи:
- формални и неформални – формалните са на основа позиции в организацията (служби, звена, отдели); неформалните се формират по естествен път и са доброволно групиране на хората по техните социални потребности
- проекти групи- формални, които са временни, имат специфична задача
- първични и вторични – първата е по-малка по големина и членовете й контактуват непрекъснато, вторичната е по-голяма, отношенията не са близки, а много често формални
- съвместно работещи – формални и неформални
- противостоящи – противостоящи цели по повод разпределение на суровини, материали, информация
- референтни – напр. на консервативните, на майсторите
Основни характеристики – цели; сплотеност; комуникация; динамичност; норми; интеракция; структура