Лекции по Икономика

24. Анализ на паричните средства.

От финансово-икономическа и счетоводна гл.т. ПС на предприятието са КА. Те се конкретизират в паричните наличности и парични еквиваленти. Паричните наличности са касовите наличности на предприятието в края на работния ден и банковите депозити по разплащателните сметки и др. сметки в лева и валута. Паричните еквиваленти са краткосрочни, бързоликвидни активи, лесно обратими в парични наличности като: чекове, срочни депозити, полици и др. Всяка инвестиция с краткосрочен падеж до 3 мес. от придобиването й се третира също като паричен еквивалент. Постъплението на парични средства и изплащането на такива в хода на дейността на предприятието формира паричния поток на това предприятие. Не се третират като ПП увеличенията съответно намаленията на парични средства в резултат на прехвърлянето им от 1 сметка в др. сметка вътре в предприятието.
ПП на фирмата могат да бъдат третирани от позициите на различни критерии:
1. В зависимост от посоката на движението им биват: входящи и изходящи. Стремежът на предприятието е винаги към увеличаване на входящите и намаляване на изходящите ПП.
2. В зависимост от обхвата, а така също и от съдържанието ПП биват: нетни ПП, традиционни (конвенционални) ПП, оперативни и общи (генерални) ПП. Нетните ПП изразяват разликата между величината на ПС в края и началото на съответния период. НПП може да бъде положителна или отрицателна величина. При положителен НПП в предприятието се вливат повече пари отколкото изтичат. Следователно предприятието генерира пари като по такъв начин подобрява ФС. Отрицателния НПП показва, че изтеклите от предприятието пари са по-големи от постъпилите и то изпитва недостиг на пари. Това затруднява неговата платежоспособност и ФС. При невъзможност за преодоляване на отрицателния НПП предприятието може да стигне до несъстоятелност. Традиционния ПП обхваща онази част от ПС, които остават относително трайно и постоянно в предприятието, като негова своеобразна собственост под формата на брутна печалба и амортизации. Този ПП има място най-вече при анализа и оценката на инвестиционните проекти. Оперативния ПП е най-динамичната част от ПП изобщо. Представлява разлика между постъпления от продажби на стоки и евентуално оказани услуги и разходите за закупуване на суровини, материали и др. Общият ПП отразява общото парично и ФС на предприятието, защото е парично изражение на цялостната му дейност.
3. Според произхода на ПП от различните видове дейности в предприятието те биват: ПП от оперативна стопанска дейност, ПП от инвестиционна дейност, ПП от финансова дейност. Според тази класификация е съставен и ОПП към ГФО, който от своя страна е основен информационен източник на данни за извършване на анализа на ПП. Същността, целите и задачите на този анализ могат да бъдат диференцирани като систематизация и обработка на информация за ПС и еквиваленти, за установяване на тяхното движение, изменение от позициите на платежоспособността и ликвидността на предприятието.
Методиката на анализа на ПП включва следните моменти:
Най-напред и на първо аналитично равнище се извършва сравнителен анализ за изменението на паричната наличност в рамките на текущата година, след което се прави сравнение с данните за паричните наличности от предходната година. В случая изменението на паричната наличност през отчетната година или в сравнение с предходната година се идентифицира с настъпили изменения в НПП, който има изключителна важност за фирмената дейност. Резултатите от този етап на анализа могат да бъдат положително или отрицателно изменение на НПП. Това дава основание по нататък да се търсят причините за настъпилите изменения, т.е. да се пристъпи към извършването на фактически анализ. Причините за изменениято на НПП следва да се търсят най-напред в т.нар. преки фактори, обосновали изменението, а именно това са настъпили изменения в НППи от различните видове дейности в предприятието, т.е. изменение в НПП от оперативна дейност, изменение в НПП от инвестиционна дейност, изменение в НПП от финансова дейност.
В резултат на извършения анализ най-често възникват 2 ситуации:
1-Когато НПП в края > НПП в началото, което свидетелства за положителен НПП (постъпилите пари са повече от изтеклите).
2-Когато НПП в края < НПП в началото или ситуация на отрицателен НПП, което е индикация за влошаване на ФС на предприятието.
Извършвания в това направления анализ може да се конкретизира и по видове НПП от различните дейности: анализът може да обхване всички дейности или най-важните дейности на предприятието. Като правило обаче той най-често се извършва по отношение на НПП от оперативната дейност. Тук основни причини, които са и фактори са следните:
-изменения в паричните приходи от оперативна дейност
-изменения в паричните разходи от оперативна дейност
Конкретно при анализа на НПП от оперативна дейност се използват и някои показатели под формата на коефициенти, най-важни от които са:
1)Ликвидност на НПП.
НППод – НПП от оперативна дейност
2)Рентабилност на оперативния НПП.
Ако е необходимо може да се извърши анализ на динамиката и изменението на ПП за няколко последователни периода, като за целта най-уместно е да се използват индекси на постоянна (базисна) основа и индекси на верижна основа.