Лекции по Икономика

25. Състав и видове разходи, обект на аналитично изучаване.

Дейността на всяко предприятие е свързана с изразходването на жив и овеществен труд, стойностния израз на който представлява сумата на разходите. Имайки в предвид важността на разходите за дейността на предприятието те подлежат непрекъснато на наблюдение, анализ и К. Голямото разнообразие на разходите налага преди да се престъпи към тяхното анализиране те да бъдат групирани по признаци главно на подобие. Това внася точност и прецизност при извършването на анализа, а така също допринася и за по-пълното характеризиране и опознаване на обектите на анализа.
Един от най-важните признаци за групиране и аналитично изучаване на разходите е по икономически елементи, съгласно кйто те се подразделят на: разходи за дейността; финансови разходи; извънредни разходи и разходи за данъци.
При аналитичното изучаване на разходите за дейността обезателно следва да се обърне внимание на следните видове разходи: за суровини и материали; за външни услуги; за РЗ; за СО и надбавки; разходи за Ам.
При изучаването на финансовите разходи следва да се обърне внимание на: разходи за изплатени лихви по кредити; отрицателни разлики от операции с функции; отрицателни разлики от промени във валутните курсове.
При извънредните разходи следва да се обърне внимание на: всички разходи свързани с организацията и управлението; разходите имащи случаен, извънреден характер като отписани взземания, липси на А, платени глоби и неустойки.
Важно значение за ФСА има и групирането на разходите само за дейността по функционално предназначение. Следва да се има в предвид разходите за ОД, разходите за спомагателна дейност, разходите за бъдещи периоди, разходите за организация и управление, разходите за продажби и разходите свързани с ликвидацията на ДА.
Посочените дотук разновидности на разходите имат важно значение за тяхното анализиране, но наред с това при извършването на анализа много често разходите се групират и изучават аналитично и по следните признаци.
1)Според икономическата им същност – материални разходи (всички разходи за минал овеществен труд) и трудови разходи (всички разходи за настоящ жив труд)
2)Според начина на включване на разходите в себестойността – преки и непреки (косвени)
3)Според повлияването на разходите от промяната в обема на дейността – условно-постоянни и променливи разходи.
-информационни източнници на данни за анализ на разходите
-за анализ на РИЕ на най-ниско ниво са ските от гр.60 и гр.62
-за анализ на разходите по функционално предназначение – ска 611 до ска 615
На обобщаващо синтетично равнище най-сериозен източник на данни е ОПР.