Лекции по Икономика

27. Власт

Същност на властта – способност да се организират ресурсите по начин, по който ще се постигне определен резултат. Властта въздейства върху членовете на организацията в три области – решения; поведение; ситуации
Основи и източници на власт – (Макс Вебер – властта е способост да се извърши нещо под заплахата на сила и санкция; авторитетът е управление, което се налага нещата да се извършват така; че разпорежданията да се възприемат от другите като справедливи)
- традиционен – човекът има право да управлява, така е по традиция и обичаи
- харизматичен – вярване в личните черти и качества да дадена личност
- легален – основан на вярването в законността на установените нормативи, правила и правото на заемащия длъжността да издава заповеди, подлежащи на изпълнение
Власт, основаваща се на: - формален авторитет, на експертни знания, на личен чар и пример, на санкции, на възнаграждения
Тактики за междуличностно влияние – нападателна, подкупваща, рационална, санкционираща, разменяща, партисипативна (получаване на подкрепа или сътрудничество), молби насочени “нагоре”, блокираща, възнаграждаваща, убеждаваща
Тактики на влияние за осъществяване на вътрешно-организационна власт – коалиция, кооптиране, реч и симолика, институционализи-ране на властта, влияние върху процеса на вземане на решения