Лекции по Икономика

2. Характеристики на ценообразуването

Организация на ценообразуването във фирмата:
Основава се на изграждането на определена организационна структура и на точно определени цели и задачи. За малки и средни фирми цялата информация се набира и анализира от собственика. Липсват обаче знания и опит, но може да се ползват външни консултации. В големите фирми има структура на специалисти с ясни задачи. Решенията по цените се вземат от собственика, но съгласувано с маркетинговата и бизнес политиката на фирмата.

Процес на ценообразуване:
Ценообразуването е многоетапен и сложен процес, основаващ се на корпоративните и маркетинговите стратегии. То е система от калкулативни, аналитични и маркетингови дейности и управленски решения. Ценовата стратегия на фирмата е системата от основните решение по цените, основани на пазарно –ценови и фирмено – ценови анализи. Тези анализи трябва да доведат до адекватни на пазара съотношения на цена – качество, цена – разходи, цена – продажби и др. Едновременно с това трябва да се установят точно ценовия модел, ценовата диференциация, ценовата структура и метода.
Ценовата политика и ценовата стратегия предопределят тактическите ценови решения, които се отнасят до текущите проблеми в ценообразуването. Цялостния процес на ценообразуването има стратегически характер. Чрез цените се реализат бизнес и маркетинговите цели. Процесът е единен. Основен негов елемент е стратегическия ценови анализ.

Стратегически ценови анализи:
Резултатите от анализите са основа за формирането на ценовата стратегия.
1. Фирмено – ценови анализи – прави се анализ на вътрешната среда, разходите, печалбата, данъците. Значимостта на тези анализи се определя от това, че цените са основен елемент на марк.микс. Те посочват ефективността на стопанската дейност и адекватността на фирмата да реагира на пазарната ситуация.
2. Пазарно – ценови анализи – анализ на външната среда. Разкриват оптималното съотношетие полезност – цена и начините на разплащане.
Заедно с ценовите анализи се установяват и стратегическите ценови съотношения. Това са съотношенията на цената с редица основни параметри на стопанската дейност – разходи, печалба, продажби, качество, начини на разплащане, конкурентни реакции и др. Спомагат за разработването и реализацията на конкретни стратегически ценови решения.

Тактически анализи:
Чрез тях се гарантира практическата реализация на целите и задачите на стратегиите по ценообразуването.
1. Основен елемент на тактическия анализ е анализа на ценовата еластичност на търсенето, т.е. съотношението между цените, продажбите и печалбата. Тактическия анализ помага да не се допусне разминаване между ценовата политика, стратегия и тактика и така да се получи завишение или намаление на цените. И в двата случая фирмата понася загуби. При намаляване на цената е необходима голяма ценова еластичност за поддържане на печалбата.
2. Анализира се способността на определена цена да осигури възвращаемост на разходите и получаване на планираната печалба. Този анализ се извършва чрез определяне на критична точка на продажбите.
3. Друг тактически анализ е определянето на достигнатата доходност. Доходността се определя от относителния дял на печалбата – рентабилност.