Лекции по Икономика

2. Принципи и подходи при планирането.

Принципи – разглеждани на базата на няколко подхода:

1.Подход PLATO – основава се на следните принципи:
Р – Планирането е процес (process)
L – Връзката между планирането на различните нива на планирането трябва да бъде тясна (link)
А – Администраторите трябва да играят активна роля в планирането
Т – Времето е определящо
О – Резултатът от планирането трябва да бъде завършена разработка за бъдещето.

2. Планиране – ориентиране към целите
3 принципа:
1.Принцип на участието – партисипативно планиране – участие на всички, които планирането засяга
– по хоризонтала – функционалните отдели.
– по вертикала – подразделения на организацията
2. Принцип на непрекъснатостта- постоянно да се следят и контролират условията на външната среда и резултатите от изпълнението на плана, за да може да се актуализира.
3. Принцип на холизма (единство) – подчинени на частите на цялото. Координация на плана по хоризонтала и интеграция на плановете по вертикала.
4. Принцип на гъвкавостта – ако се наложат промени на плана да може да се адаптира.
5. Принцип на точността.

Анри Файол – формулира 4-те принципа
Акофф – принцип на участието

Според принципите редът за планиране:
А) отгоре – надолу – централизирано планиране;
Б) отдолу – нагоре – децентрализирано планиране;
В) интерактивно – взаимодействие между отделните части.

3. Подход
- оптималност
- всеобхватност
- принципа РDСА (Р – планирай, D – изпълнявай, С – контролирай, А – действай)

Планирането трябва да има цикличен характер