Лекции по Икономика

3. Класификация на плановете и планирането.

Системата на планирането съществуват различни видове планове

1ви признак - според управленското ниво, на което се разработват:
- а) стратегически планове – разработва се от висшия мениджмънт и съдържа общите цели и е инструмент на стратегическото управление;
- б) тактически план – от поделения на организация или на по-ниските нива на управление. Конкретизира стратегически план за по-кратки периоди от време, декомпозира общите фирмени цели и определя дейностите за изпълнение, срокове.
- в) оперативен план – разработва се на най-ниско ниво на управление за определени дейности, структурни единици, работни места и дават отговори на конкретни въпроси – какво, как, от кого и докога да се извърши.

2ри признак - според обекта на управленска дейност.
- а) комплексни – обхващат цялата дейност на организационната единица
- б) функционални – разработват се на функционално ниво и решават определени проблеми

3ти признак - според периода, който обхващат плановете
- а) дългосрочни – над 5 години
- б) средносрочни – 1 – 3 години
- в) краткосрочни – до 1 година

- г) пълзящи планове – на мястото на изтеклата година се добавя настъпващата и се свързват двете години, като се актуализира плана. При производство, чийто краен резултат е голям – самолет, кораб.

Стапелен план І І І І І
3 м. 7 м. 12 м. 18 м.

- д) тактически планове – средно срочни планове
- е) оперативен – краткосрочен план

4ти признак - бизнес план – възникват във връзка с кредитиране и са основен продукт на планирането
- инвестиционен – разработва се за нуждите на банката, която ще отпусне кредит, за нуждите на инвеститора, за бизнес идеята.
- информационен – информационен източник на спонсори, бизнеспартньори, клиенти.
- оценъчен – оценка по повод сделки с други организация, покупки, сливания и др.
- комплексен вътрешнофирмен планов документ – обхваща цялостната дейност и който е с напълно реална информация. Служи на ръководството. План на самия бизнес.

5ти признак - проекти, програми, бюджети.
Проекта е поредица от дейности, които са логически свързани, извършват се в определен период от време, изискват съответните ресурси и са насочени към постигането на уникални но ясно очертани крайни резултати.
Проектите за разлика от плановете разрешават конкретни проблеми, те са пакет от дейности, които се управляват и постигат, за да се постигнат конкретни крайни цели.
Съдържание :
– същност
– необходими ресурси
– продължителност и етапи на реализация
– потребители или очаквани резултати.

Програмата е инструмент за координация на широка мрежа от дейности. Съвкупност от основни задачи, необходимите за изпълнението им действия, ресурси, изпълнители и срокове за осъществяване на дадена цел.

Бюджет е преди всичко техника за разпределение на необходимите ресурси за изпълнение на проект, програма или план. Разработването на бюджетите – бюджетиране – съпоставка за приходи и разходи. Бюджета се съставя за 1 година като се разбива на месеци или седмици.
Видове планирания. Принципи:
1. Степен на неопределеност в планирането
а) известни фактори на средата и пълен обем на необходимата информация – детерминирано планиране
б) недетерминирано - стохастично планиране
в) основано на знания за събития
г) основано на лична отговорност
д) приспособено към случайни обстоятелства

2.Временна ориентация на идеите –
- планиране, ориентирано към миналото – реактивно
- планиране, основано към настоящето – инактивно
- планиране, ориентирано към бъдещето – прогнози иреактивно
- интерактивно – 2 основни черти: принцип на участието и принцип на контрола

2. Времеви хоризонт в планирането
- дългосрочно
- средносрочно
- краткосрочно