Лекции по Икономика

3. Професионално регулиране на одиторската дейност в България

Изискванията за провеждане на НФО на ГФО произтича от ТЗ, където според чл.146 и чл.248 на годишен финансов одит подлежат ООД, АД и КДА. Проверката върху тях е задължително условие за приемане на ГФО от страна на собствениците. В чл.38, ал.1 от ЗСч освен юридическия статут към критериите за задължителен одит са посочени и някои показатели:
А. В предприятие при условие, че превишава минимум 2 от следните 3 критерия за предходната година:
1. балансова стойност на активите към 31.12 = 1,5 млн.лв;
2. нетни приходи от продажби = 2,5 млн.лв;
3. средна численост на персонала = 50 души.
ПРОМЕНИ В ЗСч
Б. На финансов одит подлежат онези ЮЛ с нестопанска цел (фондации и сдружения), които са определени да осъществяват общополезна дейност, вписани са в Регистъра на МП и които превишават поне 1 от следните 3 критерия за текущата година:
1.балансова стойност на активите към 31.12 = 1млн.лв;
2. приходи от стоп.и не стоп.дейност за тек.година= 2млн.лв;
3. обща сума на получените през текущата година финансирания и неусвоени към 31.12 на текущата година финансирания получени през предходни периоди = 1млн.лв;
В. Критерии за кооперациите, които са определени от Закона за кооперациите. При условие, че превишават минимум 2 от следните 3 критерия:
1. сума на активите = 500 000лв.;
2. нетни приходи от дейностт = 1млн.лв.;
3. средна численост на персонала = 30 души.
Г. Кредитни институции и застрахователни и инвестиционни предприятия.
Д. АД и КДА.
Е. Предприятия, които са емитенти по смисъла на ЗППЦК.
Консолидираните ФО и индивидуалните ФО също подлежат на НФО (ЗСч).
ГФО на бюджетните предприятия не подлежат на НФО, техните отчети се проверяват и заверяват по реда на ЗСП, т.е. от органите на сметната палата.
Конкретното професионално регулиране на одиторската дейност е регламентирано в ЗНФО. Този закон урежда:
 целта и принципите на НФО;
 професионалните стандарти на организацията, документиране и изпълнение на НФО;
 придобиването на диплома, правоспособност и упражняване на одиторска професия;
 права и задължения на регистрираните одитори извършващи НФО;
 статута на ИДЕС.
Според ЗНФО целта на НФО е да изрази професионално и независимо мнение относно достоверността на ФО във всички съществени аспекти в съответствие с установената обща рамка за изготвяне на ФО, а именно финансовото състояние на предприятието, финансовия резултат от дейността, ПП и промените в тях и на СК на предприятието и на промените в него. Самият одит е съвкупност от процедури, чрез които се изследват няколко особено важни страни на изготвянето и представянето на информацията във ФО. Те трябва да се познават както от одиторите, така и от проверяваните предприятия. Това се отнася до:
І. Спазване на счетоводните принципи:
1. текущо начисляване – приходите и разходите се начисляват към момента на възникването им;
2. действащо предприятие – приема се, че предприятието е действащо е ще остане такова в предвидимо бъдеще, както и то няма намерение или необходимост да се ликвидира или значително да намали дейността си;
3. предпазливост – оценка и отчитане на предполагаемите рискове и очакваните евентуални загуби.
4. съпоставимост между приходите и разходите – разходите извършвани във връзка с определена сделка или дейност да се отразяват за периода, през който предприятието черпи изгода от тях, а приходите да се отразяват за периода, през който са отчетени разходите за тяхното получаване.
5. предимство на съдържанието пред формата – сделките и събитията се отразяват счетоводно съобразно тяхното икономическо съдържание, същност и финансова реалност, а не формално според правната им форма.
6. запазване по възможност счетоводната политика от предходния отчетен период – постига се съпоставимост на счетоводната информация и показателите през отчетните периоди. Промяната трябва да бъде оповестена.
7. независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между начален и краен баланс – всеки отчетен период се третира счетоводно сам за себе си, независимо от обективната му връзка с предходния и следващия отчетен период.
ІІ. Последователността на прилагането на оповестената счетоводна политика свеждаща се до достоверно отразяване на активите, пасивите и дейността на предпирятието.
ІІІ. Методологическа обоснованост на текущото отчитане – за пълно и достоверно отразяване на активите, пасивите и дейността на предпирятието.
ІV. Ефективността на вътрешния контрол.
V. Процес на счетоводно приключване.
VІ Достоверност и необходимата за потребителите обхватност на представената във ФО информация.
VІІ. Съотвествие между информацията във ФО и отчета за дейността, както и всяка друга информация, която управлението предоставя заедно с одитирания отчет – ЗСч.
При осъществяване на своята професия одиторите спазват ПЕК на ИДЕС. В ПЕК са включени няколко основни принципа, които ръководят професионалното поведение и отговорност на одиторите:
 независимост;
 обективност, безпристранстност, недопускане на предубеденост, конфликт на интереси и други влияния, които да попречат на реалната презенка на одитора;
 професионална компетентност – притежаване на достатъчно приф.знания и умения в областта на търговското, счетоводното и данъчно законодателство приложими МСС и НСС, МОС;
 конфиденциалност, т.е. запазване в тайна на информацията за дейността на предприятието;
 професионално поведение – одитора трябва да се въздържа от действия, които биха довели до уронване престижа на професията;
 отговорност – одиторът е лично отговорен за изразено от него одиторско мнение.
По време на осъществяването на одита обичайното поведение на одитора трябва да бъде професионален скептицизъм, той нита трябва да предполага, че ръководството на предприятието е непочтено, нито да предполага безспорна почтенност. Напълно възможно е да съществуват обстоятелства, които да водят до наличието на съществени неточности във ФО.