Лекции по Икономика

4. Права, задължения и отговорности на регистрираните одитори

Правата са сравнително малко, най-важното е изключителното им право да извършват независим финансов одит. Във връзка с това имат следните права:
1. пълен достъп до цялата информация в предприятието;
2. получаване на допълнителни справки и обяснения;
3. извършване на всякакви вътрешни процедури и контакти с трети лица;
4. участие в заседанията на съвета на директорите при одобряване на ГФО, доклада за дейността и предложението за разпределение на печалбата;
5. участие в общото събрание с отчитане на одиторския доклад;
6. оттегляне от поетия одиторски ангажимент при наличие на непреодолими проблеми с ръководството;
Задълженията са много повече. Регламентирани са в чл.33, ЗНФО, някои от тях са:
1. да спазват принципите: независимост, професионална компетентност, конфиденциалност, почтеност и обективност;
2. да изпълни поетото одиторско задължение, освен ако съществуват обективно обстоятелства, които го възпрепятстват;
3. да информира клиента за съществени нарушения на законите и други нормативни актове на определени норми и процедури, както и за всяка друга информация, което е станала известна в хода на одита;
4. да предупреждава клиента за действия и пропуски, които могат да му навредят, които са станали известни по време на одита.(;
5. да разяснява на клиента значението на определена информация, получена при изпълнението на одиторското задължение.
6. да представи документи доказващи изпълнението на одиторсското задължение и изразеното мнение;
7. да спазва МОС и ПЕК на ИДЕС;
8. да отчита дейността си пред ИДЕС по утвърден от него ред до 30.06;
9. да внася членски внос (за ФЛ- 200лв., за ЮЛ – 500лв.);
Одиторът не носи отговорност за допуснати нарушения от страна на ръководството на предприятието. Той носи имуществена отговорност по силата на ЗЗД за вреди, които е причинил на своите клиенти, ако същите са пряка последица от негови виновни действия. Имуществената отговорност се търси по събеден ред. Одиторът носи и административна, наказателна отговорност по силата на ЗНФО под формата на глова 300 до 3 000лв. или с лишаване от право на одитиране в срок от 2 години, а при повторно – 3 години в следните случаи:
 ако издаде ОД с мнение върху ФО, което не съотвества на представената от пердприятието отчетна информация;
 наруши изискванията на МОС, ПЕК, направи заверка на ФО, като ДЕС, а не като регистриран одитор;
 свързано лице е с предприятие, което одитира;
 участва в управлението на одитираното предприятие;
 неотчита дейността си пред ИДЕС по утвърдения от него ред;
 всеки одитор трябва да повишава квалификацията си;
 не се застрахова за рисковете на своята професионална дейност;
одиторът носи и наказателна отговорност по чл.257, ал.1 от НК с лишаване от свобода от 2 до 10 години и глоба от 5 000 до 20 000лв. за укрити данъчни задължения с негово участие. Освен това според чл.260, ал.2 от НК регистриран одитор, който завери неверен ГФО, като знае това се наказва с лишаване от свобода до 1 години и глоба до 500лв.