Лекции по Икономика

4.1. Етап до регистрацията на дружеството

1. Приемане на устав и избор на управителни органи на дружеството на учредителното общо събрание.
На този подетап финансово-счетоводната система не отразява възникващи стопански операции, но следва да се отбележи, че уставът урежда важни параметри, касаещи капитала, стоящи в основата на последващата организация на аналитичното отчитане и оповестяване на съществена информация във финансовите отчети. В частност в устава се регламентира уставният капитал, с който дружеството ще се регистрира; определя се каква част от него ще бъде емитирана към момента на учредяване и каква част по-късно; броят на акциите; единичната номинална и ЕС (за всеки клас акции); видът на акциите (респ. класовете акции), характерът на предимствата (клаузите) за отделни класове пр. акции, начинът на записване на ОК (с парични или непарични вноски); сроковете за записване на капитала; наличието на изрични ограничения относно разпореждането с акции от определен клас, някои правни последици при неизправност на акционерите и други подобни.
ОК може да се подраздели на 5 аналитични разреза, в които може да бъде наблюдаван
основния акционерен капитал като самостоятелен отчетен обект:
а) Обявен (уставен) капитал - максимална величина на ОК и брой акции с определена номинална стойност, които дружеството има намерение да емитира въобще. Обявеният в устава капитал е една постоянна величина, която трудно се променя във времето и затова по правило не се следи по счетоводен път. В бележките към финансовите отчети или в самия баланса се оповестява общия брой, вида (класовете) и номиналната стойност на разрешените в устава акции, както и целта,по която са резервирани даден брой акции от определен клас,
б) След като уставният капитал изразява НС на максимално възможния брой акции, които дружеството би могло да емитира, при учредяването си то може да определи за подписване само част от акциите, разрешени в устава. Тови означава самият уставен капитал да се разглежда като емитиран и като неемитиран .По правило, величината на емитирания капитал следва да бъде съобразена, от една страна с първоначалната финансова нужди която той трябва да покрие и от друга-със законовия размер им основния капитал, под който не може да пада.
в) Самият законов капитал, образуван от НС на записаните акции е онази минимални стойностна величина на ОК, под която дружеството не би могло да се регистрира и е предназначен за защита на кредиторите поради своята относителна изискуемост
г) Следващото по ред, но първо аналитично ниво, поддържани чрез счетоводната система, на което е подходящо да се следи хода на емисионния процес и формирането на капиталовата величина може да бъде организирано чрез използването на сметки от по - нисък ранг към основната капиталова сметка 101 ОК. За информационното обслужване на на този аналитичен разрез могат да бъдат използвани две подсметки с примерни наименования: сметка 101-1 Записан и внесен основен капитал и сметка 101-2 Записан, но не внесен основен капитал.
Записаният и внесен основен капитал като стойностна величина отразява сбора от НС на акциите в обръщение и стойностга на обратно изкупените собствени акции, с която не е намалена величината на ОК.
д) Невнасянето на записания размер на основния капитал би могло да се дължи на две причини. От една страна, той може да не е бил поискан от дружеството (при липсата на уставно уреждане на изричен срок за покриване на записаните акции), а от друга страна макар капиталът да е бил поискан и инвеститорите да са изпаднали в забава.
Един следващ аналитичен разрез може да бъде иформацията за поискания и непоискания капитал.
е) Към аналитичната сметка “Поискан основен капитал" могат да бъдат открити
ан. сметки от най-ниския възможен ранг. На това последно ниво информацията от примерните аналитични разрези „Поискан,невнесен основен капитал" и съответно „Поискан и внесен основен капитал" ще даде представа за : акционерите, чиито дялови вноски са поискани от дружеството, но не са покрити трябва да бъдат или изключени или подложени на предвидените уставни санкции и от друга страна, че величината на капитала, отразена по аналитичната сметка „Поискан и внесен 'капитал" ще даде информация за реалната гаранция на кредиторите на дружеството.
Съгласно изискванията на МСС 1 Представяне на финанансови отчети за всеки клас акционерен капитал се оповестява: - броят на разрешените в устава акции; - броят на емитираните акции; - НС на една акция или акциите без НС; - равнение на броя на държаните от акционерите акции към началото и края на годината; - правата, преференциите и ограниченията, присъщи им съответния клас акции, включително ограничения при разпределението на дивидентите и обратното изкупуване; - акциите на дружеството, държани от самото предприятие или от дъщерни или асоциирани предприятия; - акциите, запазени за издаване под опция или по договори за продажба, в т.ч. информация за условията и сумата; - описание на характера и целта на всеки резерв в рамките на СК, в т.ч. информация за премийния резерв; - сумата на дивидентите, които са предложени или декларирани;- непризнатият размер на натрупаните преференциални
дивиденти, ако такива са били декларирани.
2. Записване на капитала
Вземанията на дружеството в размер на ЕС на записаните акции се отразяват по активната разчетна сметка 426 Вземания по записани акции.. Разглеждана като контрарна счетоводна сметка, тя има подчертано регулиращ характер спрямо основната капиталова сметка 101 Основен капитал и евен¬туалното й дебитно салдо се посочва като отрицателна величина в балансовата секция на собствения капитал чрез самостоятелно контиращо перо „Невнесен капитал". За целите на аналитичното
отчитане за хода на записването на капитала и последващото му покриване може да бъде използвана следната аналитична схема
- сметка 426-1 Вземания по поискани от дружеството записани акции ще бъде използвана за счетоводното отчитане на разчетите с потенциалните акционери в случай, че уставно е определен срок за внасяне на записания дял.. След изтичане срока за покриване стойността на записаните акции салдото по сметката ще показва вземанията от онези акционери, за които дружеството трябва да приеме решение за налагане на уставни санкции или последващо изключване;
- сметка 426-2 Неизправни акционери ще отразява с началното си салдо величината на онези вземания, които след изтичане срока за покриване на капитала са все още изискуеми и са били предходно прехвърлени от сметка 426-1.
Този вариант за организиране на аналитична схема към разчетната сметка ще се окаже излишен, ако в дружеството се водят Книга за регистриране на заявките за участш в подписката (за записаните акции) и Книга на акционерите.
За да изпълни ролята си на информационен източник, установяващ общата сума на записания във всеки момент основен капитал, книгата за записаните акции може да бъде оформена в разширен вид, позволяващ генерирането на аналитична информация в два основни разреза:
Парични вноски, в т.ч. лични данни за акционера, вида, броя и НС на записаните акции, ЕС на акциите (ако тя е различна от номиналната) и съответния размер на емисионната разлика (на една акция и общо за акционера), сумата на внесения капитал и остатъка за изплащане, както и допълнителна информация за сроковете за изплащане.
Непарични вноски, проследени в един втори разрез на посочения регистър с информация за: вида, НС и ЕС на записаните акции, вида на вноската (описание), вещна (експертна) оценка, срок и условия за престация на апорта.
Въз основа на общите сборове от книгата за записаните акции дружеството следва да състави счетоводната статия:
Д-т с/ка 426-1 Вземания по поискани от дружеството записани акции по ЕС
-анал. с/ка Учредителна,респ. емисия № / ....год.
К-т с/ка 101-1 Поискан, но невнесен ОК по НС
- анал. с/ка Учредителна,респ. емисия № / ....год.
К-т с/ка 105 Премии от емисия на акции евентуална емисионна разлика
3. Частично покриване на записания основен капитал ТЗ следва да бъде покрита поне 25% от стойността на записания капитал. По правило частичното покриване на капитала преди акта на учредяване става само с парични вноски поради липсата на правосубектност ни АД като приемник на непарични вноски до регистрацията. С цел защита интересите на акционерите до вписване на дружеството в търговския регистър следва покриването на записаната стойност на този етап от учредяването да се извърши по специална банкова набирателна сметка, открита на името на невписаното все още дружество. По реда на внасяне на записаните суми, се съставят:
Д-т с/ка 509 Други парични средства
- анал. с/ка Набирателна сметка по учредителна, респ. емисия № / год.
К-т с/ка 426-1 Вземания по поискани от дружеството записани акции
- анал. с/ка Учредителна емисия,респ. емисия № / год.
Съществува правна възможност акционерът да отсрочи плащането на записаната стойност, предоставяйки на банката, обезпечение, срещу което в полза на дружеството може да бъде издадена банкова гаранция.
За Полученото обезпечение дружеството следва да състави счето¬водната статия:
Д-т с/ка 935 Вземания по предоставени гаранции за покупка на акции
- анал. с/ка на съответния акционер
К-т с/ка 990 Обща пасивна задбалансова кореспондирагца сметка