Лекции по Икономика

4.2. Етап на търговска регистрация

На този етап основните счетоводни процедури са свързани с третиране на плащанията, които се извършват по повод учредяването на дружеството, като могат да бъдат изведени три принципно различни разбирания за този отчетен обект:
1. Плащанията по повод регистрацията на дружеството имат характер на разходи.
Съществуват два основни подхода за третирането на отчетния обект „Разходи по учредяване". Първият подход –приема, че до вписването в търговския регистър дружеството няма качеството на търговец, който води търговски книги и не може да бъде получател (страна) по сделки. Качеството на ЮЛ се придава на учредяващото се АД едва след неговата търговска регистрация. Поради това не би следвало първичните документи, обвързани с извършените разходи по регистрацията да бъдат издавани срещу несъществуващ все още правен субект, а поради липсата на правоспособна страна по тези сделки те би следвало да бъдат и нищожни. По тези съображения всички разходи по учредяването се извършват от учредителите, всички първични документи се издават на тяхно име и съответно не подлежат на Счетоводно отчитане в дружеството. Едва след вписването на дружеството в търговския регистър се свиква второто общо събрание на акционерите, на което се приема доклада на учредители и те се освобождават от отговорност, като дружеството „припознави извършените по регистрацията плащания като свои присъщи разходи и възстановява парите на учредителите. Счетоводните записвания при възприемането на този подход са:
а) До датата на вписване в търговския регистър не се правят счетоводни записвания;
б) След търг. регистрация и свикването на второто общи събрание на акционерите:
- за признатата част от разходите
признаване на разходите и възникване на задължение към учредителите, съгласно представен отчет на учредителите и опис с приложени разходо-оправдателни документи:
Д-т с/ка 651 Нефинансови разходи за бъдещи периоди
респ. Д-т с/ка 652 Финансови разходи за бъдещи периоди
К-т с/ка 499 Други кредитори
- анал. с/ки на съответните учредители
възстановяване на сумите, платени от учредителите:
Д-т с/ка 499 Други кредитори
- анал. с/ки на съответните учредители
К-т с/ки за парични средства
- останалата непризната от общото събрание на акционерите част от разходите остава за сметка на учредителите и не подлежи на счетоводно отразяване.
Вторият възможен подход, преобладава в стопанската практика, игнорира акта на правна недееспособност и неправоспособност на дружеството до неговата регистрация. При въз¬приемането на този подход всички първични документи се издават срещу несъществуващото все още предприятие, платими са за сметка на учредителите, но от името на др-то и счетоводно се третират като присъщи разходи до регистрацията.
Счетоводните записвания тук са:
а) За текущото отразяване на представените от учредители разходни документи:
Д-т с/ка 651 Нефинансови разходи за бъдещи периоди
респ.Д-т с/ка 652 Финансови разходи за бъдещи периоди
К-т с/ка 499 Други кредитори
- анал. с/ки на съответните учредители
Ако до края на първия отчетен период търговското дружество все още не е вписано в търговския регистър информацията от посочените сметки ще бъде отразена в съответните позиции на встъпителния баланс.
б) Ако до края на отчетния период е налице вписване в търговския регистър и е проведено второто общо събрание на акционерите са възможни следните варианти и съответстващите им счетоводни записвания:
- Всички разходи по учредяването са одобрени от общото събрание и е гласувано предложение за освобождаване от отговорност на учредителите и възстановяване на платените от тях суми:
Д-т с/ка 499 Други кредитори
- анал. с/ки на съответните учредители
К-т с/ки за парични средства
- Част от разходите във връзка с учредяването не са одобрени от общото събрание на акционерите. В този случай сумата на непризнатите разходи трябва да се сторнира, като се състави сторнировъчна статия, а признатата част от разходите се
възстановява на учредителите, за което се съставя горната счето¬водна статия.
Основният счетоводен въпрос е как разходите, веднъж отразени като разсрочени, ще влияят във времето върху финансовия резултат при тяхното признаване като текущи. Тук могат да бъдат предложени два основни подхода:
1. Систематично на линейна база в определен от дружеството период
2. Систематично на определена база, която е обвързана със степента на извличане на ик. изгода от тези разходи .
Съгласно МСФО разходите по учредяване следва да се отразят като текущи, а не като разсрочени. За целта, вместо по сметки 651 Нефинансови разходи за бъдещи периоди и 652 Финансови разходи за бъдещи периоди, горе¬посочените разходи ще се отразят според характера им по съот¬ветните сметки от група 60 Разходи по икономически елементи (за разходите с нефинансов характер) и група 62 Финансови разходи (за разходите с финансов характер), които ще бъдат приклю¬чени по общия ред в намаление натекущия финансов резултат още в края на първия отчетен период.
2. Плащанията по повод регистрацията на дружеството нямат характер на разходи, а се разглеждат като своеобраз¬ни корективи на ОК.
Доколкото понесените плащания по повод регистрацията на дружеството, както и отстъпката от емисията на акции намаляват постъпленията от емисията на акции е налице известен резон в аналогичното третиране на двата отчетни обекта. В този случай вместо сметки 651 Нефинансови разходи за бъдещи периоди и б52 Финансови разходи за бъдещи периоди в горепосочените статии ще бъде използвана контрарната капиталова сметка 107 Разходи по емисия на акции със сходна характеристика на сметка 106 Отбиви (сконто), свързани с капитал. При избора на този капиталов подход следва се има предвид, че осчетоводяването на разходите, свързани с емитирането на капиталов инструмент става на нетна база, като тези разходи се коригират с данъците върху Дохода, изчислени при действаща към момента на капиталовата операция данъчна ставка. Сумата на разходите, които се осчетоводяват като намаление на СК се оповестява отделно; подлежат на оповестяване в бележките към ФО и данъците върху дохода (например, корпоративния данък), директно отразени в намаление на СК.
Доколкото само част от разходите при учредяване на дру жеството са пряко свързани с емисията на акции е удачно тази част да бъде отразена чрез прилагането на разглеждания капиталов подход, докато за останалата част се приложи разходния подход.
3. Плащанията по повод регистрацията на дружеството се капитализират като НДА, който пренася стойността си в разходите под формата на амортизация в продължение на срок от 5 години.
Този подход бе възприет от отменения Национален сметкоплан чрез предвидената в него сметка 211 Разходи за учредяване и разширяване, но защото не е в съответствие с приложимите МСС той почти вече няма практическа реализация и остава по-скоро като теоретичен счетоводен подход, на който не следва да се акцентира.