Лекции по Икономика

4. Анализ и оценка на международната среда

Анализът и оценката на международната среда преминават през три равнища:
Равнище А: Оценка на макро средата;
Равнище В: Оценка на отрасловата среда;
Равнище С: Оценка на фирмената среда;

Макросреда
Важна първа стъпка в процеса на анализ на международната среда е анализът н макро равнище. При този анализ трябва да се изследват конкурентните възможности на макро – икономиката, правната структура и донякъде културната среда на потенциалната страна – пазар. Дейността на фирмата на международните пазари може да бъде повлияно пряко или косвено от законните изисквания на националното правителство под формата на протекции за местни фирми и работна ръка, мита и такси, квоти, преференциални данъчни закони, политика в областта на трудовата заетост и други правителствени разпоредби.

Общата оценка на макро – средата се получава на два етапа. При първия етап се оценяват т. нар. прагови фактори на средата – политико-правни и фактори на търсенето. Ако тези фактори са благоприятни се оценяват с 1. В противен случай получават оценка 0. При втория етап на анализа на макро средата се оценяват т.нар. компенсаторни фактори на средата. Всеки се оценява по скала от 1 до 5. Максималната обща оценка, която може да се получи, е 5.

Отраслова среда
На второто равнище се изследват и оценяват ключовите макро – характеристики на сравнителното конкурентно предимство на отрасъла в потенциалната страна пазар. Основният аспект на този анализ е определянето на бъдещите възможности за успешна конкуренция на пазара.

Анализът на отрасловата среда преминава през два етапа. През първия етап се оценяват праговите фактори на отрасъла. Ако тези фактори са благоприятни / приемливи, се оценяват с 1. В противен случай получават оценка 0. При втория етап на анализа на отрасловата среда се оценяват компенсаторните фактори на отрасъла. Всеки от тези фактори се оценява по скала от 1 до 5.

Фирмена среда
В основата на анализа на равнище С е вътрешната среда на фирмата. Ключов момент е способността да се открият специфичните конкурентни предимства на фирмата, които могат да увеличат вероятността за успех на международния пазар. Анализът обхваща оценката на материалните и нематериалните активи на фирмата. Критичен параметър за международното развитие на фирмата в дългосрочен план са нематериалните ресурси. Материалните активи на фирмата се използват и усвояват в течение на времето и тяхната важност за пазарния успех на международните пазари намалява.

При това равнище на анализ всички фактори са компенсаторни по своята същност. Сумата от теглата за материалните ресурси е 1.0, а за нематериалните ресурси – 2.0, като се разделя между вътрешно – фирмено поле – 1.0 и външно – фирмено поле – 1.0. оценката се дава по скала от 1 до 5, като по-високата оценка представя по-високото равнище на фактора. Максималната оценка за трите вида ресурси е от 3 до 15.