Лекции по Икономика

50. Ценова политика на фирмата на международните пазари.

Ценовата политика е инструментът, чрез който фирмата може да постигне най-бързо въздействие върху пазара. Изменението на продажните цени на фирмата може да повлияе върху търсенето, обема на продажбите и приходи от реализацията и да предизвика съответна реакция от потребителите.

Значението на ценовата проблематика в системата на маркетинга е обусловено от това, че в цената могат да се акумулират положителните, но също и отрицателните ефекти от маркетинговите усилия на фирмата. В характеристиката на ценовата политика като инструмент на маркетинга е важно да се откроят следните нейни черти:

- ценовата политика е само един от елементите на маркетинг-микса, който фирмата използва, за да постигне своите цели. Ценовите решения влияят върху и се влияят от решенията, свързани с продукта, с методите, формите и каналите на реализация и с начините за стимулиране на продажбите. При разработването на маркетинговата програма, ценовите решения трябва да бъдат внимателно координирани с другите решения от маркетинговия микс;
- ценовата политика е единственият инструмент, който по предназначението си не е свързан с правенето на разходи, а с осигуряването на постъпления. Тя е носителят на приходи в маркетинговия бюджет. Резултатите от всички останали маркетингови мероприятия и действия се проявяват и реализират в крайна сметка чрез цените, обема на продажбите и оборота на средствата.