Лекции по Икономика

5. Контрол и регулиране на цените

Това е система от органи, нормативи, критерии и дейности за осигуряване на съответствие между целите и резултатите. В зависимост от равнището има няколко нива на контрол:
- макроконтрол – осъществява се от правителствени и неправителствени организации в съответствие с макроикономическата политика на правителството и държавното регулиране. Държавното регулиране се осъществява чрез определяне на фиксирани, пределни и минимални цени, чрез определяне на изкупни цени и др.
- микроконтрол – осъществява се от стопанските субекти в съответствие с техните цели и политика.
- съществува и контрол върху цените, т.е. обществен контрол на синдикати и Федерацията на потребителите