Лекции по Икономика

5. Същност и принципи в прогнозирането. Видове прогнози.

Прогнозирането е научно обоснован начин за предсказване на предстоящи бъдещи тенденции в развитието на икономически процеси и явления с оглед на разработването на по-реалистични планове.
Прогнозирането има много тясна връзка с планирането. Те се осъществяват в единство и органична взаимна връзка. Без прогнозиране плановете нямат основа и имат неясно бъдеще, а без план прогнозата е едно самоцелно упражнение.
Планирането и прогнозирането са единни форми. Необходимост от прогнозиране:
– потребност от него
– възможностите, с които разполага прогнозирането.
Прогнозирането е носител на информация за бъдещите намерения на обекта на планирането.
Обект на прогнозирането – всички величини, свързани с основните фирмени дейности – продажба, инвестиции.
Основна качествена характеристика на една прогноза е нейната надеждност – вероятност на сбъдване. Всяка прогноза съдържа известна вероятност и неточности.Теорията и методологията на прогнозирането се нарича прогностика, а самия процес на разработване – прогнозиране. Водеща роля имат икономическите прогнози. Икономическите прогнози се осъществяват на базата на анализ на иконом. процеси и явления и показателите се формират на базата на много фактори и имат вероятностен характер.
Икономическата прогноза се осъществява на база на икономическите процеси в миналото и настоящето и на тази основа се очертават закономерности за бъдещето.
Вероятността да се сбъднат зависи от прогнозите в средата.

Според алтернативите, които представят, биват едно и многовариантни.
- едновариантни прогнози се правят когато вероятността да се сбъднат е много голяма.
В зависимост от продължителността биват дългосрочни, средносрочни и краткосрочни.

Изискванията, които се поставят, са следните:
- достатъчно голяма степен на надеждност
- информацията трябва да отговаря на нуждите на планирането
- да са определени срокове за реализиране на прогнозата
- точно да са формулирани изводите, оценките и алтернативите

Трябва да се спазват следните принципи:
- прогнозата да се съобразява с тенденциите в развитието на икономиката като цяло, така и с отделния отрасъл към който принадлежи организацията.
- прогнозата трябва да е непрекъснат процес
- комплекстност – прогнозата трябва да отразява всички дейности на фирмата
- обоснованост на изводите, оценките и насоките.

Разлики:
1.Прогнозирането и планирането са компоненти на един и същ процес. Прогнозата не може да измести плана така както прогнозата не е обвързана финансово. В плана се прави пълна обвръзка на отделните елементи.
2. Прогнозата е само ориентир, а не директива за изпълнение. Директива за изпълнение е плана.
3. Прогнозата има тесен обхват за разлика от плана.
4. Прогнозите са многовариантни, а плана е едновариантен.