Лекции по Икономика

6. Етапи в прогнозирането.

Обикновено се счита, че прогнозата обхваща 2 етапа – диагностика и прогноза
Диагностика - анализ на изследваното явление, група показатели в минал и настоящ период с оглед разкриване на промените, които са настъпили. Когато тенденцията е ясно изразена може да се очаква нейното развитие в бъдеще. Използват се няколко сравнения с точно определени икономически еталони – модели в даден бранш, международни бизнеси. Показатели – продажби и печалби.
Факторен анализ за установяване на влиянието на отделните фактори за изследваните явления.
Чрез математически и статистически показатели се установява връзка между отделните фактори.
Обхвата и достоверността зависи от отделния метод и техника на прогнозиране.
Прогноза – избира се изходящ метод на прогнозиране чрез математически и статистически методи.

От избора на метода зависи сбъдването на прогнозата. Прогностичната дейност завършва с избора на вариант на действие с оглед да се доразвият тенденциите които са очертани, достигане на просперитет на организацията и т.н.т.