Лекции по Икономика

7. Подходи в прогнозирането.

1. Пасивно и активно прогнозиране
Пасивното – представлява отчитане измененията от минали години, въз основа на това разглеждане на бъдещето, като естествено продължение на миналото. Миналите тенденции се пренасят в бъдещето.
Активно – осъществява се от икономически силни организации, лидери в даден бранш, които разполагат с големи ресурси, въздействат активно и могат да променят в своя полза икономическата среда. С намеса могат да се постигнат изменения в икономическата среда.

2. Нормативен и изследователски подход.
Нормативен – изхожда се от целите на организацията и се разработва от т.н. “дърво на целите”. Разбиване на задачи и подзадачи.
Пример: Навлизане на украинския пазар.

1.1 Маркетингово проучване на украинския пазар.
1.2 Създаване на офис.
1.3 Бюджет
1.1.1. Марк. бюджет
1.1.2. Специалисти
1.2.1.
1.2.2.
Изследователски – анализ на закономерностите и тенденциите в дадено явление. Определяне на количествените характеристики, които биха се получили в бъдеще на основата на минали тенденции. Основава се на т.н. пасивно прогнозиране.

Разновидност на изследователския подход се прилага сравнителния, който се основава на анализа и сходството и различията на сравняваните обекти. Сходните обекти се развиват по подобен начин.
Използва се системно-структурния анализ. Анализират се не само показателите, а и техните елементи – състава и структурата.разкрива се влиянието на факторите върху всеки елемент и се предвиждат сроковете и начините на проявление.

3. Екстраполативен и моделен подход.
Екстраполативен - установени тенденции се проектират за бъдеще, формират се времева и пространствена екстраполация. Приложение в краткосрочни прогнози.Слабост – допускане , че в бъдеще ще се изявят същите тенденции. - за показатели, които не изпитват външно влияние.
Моделен – по-обективен. Използват се сложни мат. модели. Опростяват се сложните процеси в икономиката и се прави модел на сложната икономическа действителност или тя се имитира. Видове модели:
- математически модели
- математико-статистически модели
- информационни модели - основани на прогнози
- структурни модели – предназначени за прогнозиране на структури
- иконометрични модели – основават се на статистически известни функции