Лекции по Икономика

8. Методи на прогнозиране.

1. Качествени (субективни)
2. Количествени

Качествени – ползва се интуиция, знания и умения на прогнозиращите.
Количествени – статистически и математически методи и модели

Качествени методи - към качествените методи спадат експертни методи – изходната информация е малка по обем. Експертите дават оценка на бъдещето на прогнозирания обект
Най-често използвани техники на прогнозиране:
1. Метод Делфи – от Делфийския оракул – решението се взема на основата на голямо количество събрана информация.
1.1. Всеки от експертите дава писмено решение на прогнозите
1.2. Определя се средната оценка и показател за съгласуване на различните мнения (не по-малко от 10 експерта)
1.3. Съобщава се на всички средната оценка и всеки прави нови предложения и коментари по съобщената оценка
1.4. Направените нови оценки се оповестяват пред всички експерти, докато се постигне пълно съгласие.

Два варианта при на прилагане на метода
1. Експертите са отделени един от друг;
2. Експертите са в група;

2. Метод на мозъчната атака. Събира се група експерти. Казва им се проблема и последователно всеки съобщава прогнозата си за решение на проблема. Всеки следващ доразвива мнението на предния до достигане на крайно решение.

3. Метод 635 - 6-експерта, 3 варианта на прогнозата, в рамките на 5 мин. – размяна на листи – запознаване – нови прогнози – консенсус.

4. Метод 66 - 6 участника, които провеждат мозъчна атака – предложенията се записват – дискусия на общо събрание на всички участници.

5. Метод “Рин-ги” – документа на записване се нарича Рингис.
Проблема в определено звено в дадена организацияя – работника има предложение за разрешение – записва го в бланка и се подписва – предава се на всеки по-висшестоящ ръководител – вземане на решение – записва се –подпис – докато стигне до президента на фирмата – последно “да” означава да се започне изпълнението, взето е решение и то от последния подписал се - изпълнението е задължително за всички.

6. Метод “Монте Карло” – съчетание на експертни и статистически методи. Прогнозата се осъществява по експертен път – след това на ЕИМ с промяна на някои от показателите – получават се много варианти.

7. Метод на сценария – под формата на сценарий – поредица от явления , събития.

Количествени методи на прогнозиране
Количествените методи се делят на статистически – използва се средногеометрична величина, т. е. средния годишен темп на изменение на дадения показател, предизвикан от осреднено влияние на всички фактори, въздействали върху него. Този подход е приложим за краткосрочни прогнози, определя се темпа на изменение и с него се умножава показ. от мин год. и т. н. – верижен индекс
1998 1999 2000 2001
2000 4000 8000 16000
Х.А Х.А
4000
А= ---------- = 2
2000

Този начин се ползва и в корелационно-регресионния метод за прогнозно определяне на фактор или показател.

Статистико-математически методи ползват коефициенти на еластичност, структурни модели и на корелационно-регресионния анализ.

Математическите методи се основават на линейното програмиране – не се използват за пряко прогнозиране. Изградените величини служат като ориентири към които прогнозната величина се доближава. Те са ориентири за обосноваване на плановите показатели.