Лекции по Икономика

9. Производствена програма.

Целта на една фирма е да произвежда ефективно. Това зависи от това как се произвежда, а не само от това какво, т.е. с малко ресурси. От това произтича нуждата от план. на производство. То обхваща планирането на производствената програма, експлоатацията на оборудването, свързване на производството с пласмента, използването на материалите, работната сила, разходите и печалбата. В тесен смисъл планирането на производство се ограничава до разработване на производствената програма във взаимодействието с използването на производствени мощности – т.нар. “капацитет на фирмата”. Производствената програма е осн. раздел и заема централно място в пр. план. В нея се отразява видът, количеството и стойността на изделията, които ще се произвеждат през плановия период. Производствената програма обвързва потребностите от продукция, определени в резултат на проучвания с възможностите на фирмата лимитирани от обема на притежаваните от нея ресурси и степента на тяхното използване. Целта е да се постигне мах. Използване на капацитета. При балансирането на потребностите, т.е. обвързването на мах. високото количество продажби с възможностите на фирмата да ги произведе и представи на пазара, се има предвид следното:
1.Определяне на мин. р-р на производството по метода на критичната точка.
2.Определяне на мах. възможния обем на производство, което се равнява на производствения капацитет на фирмата (мах.денонощие или годишен обем на производството, което може да се достигне в зависимост от обективното състояние на производств. система).

Плановият размер на производство се лимитира от два фактора:
1. Степен на използване на капацитета в случай на неограничено търсене на продуктите.
2. Максимално възможното количество продукция, която може да се предложи на пазара. Определянето на потребителите и възможностите на развитие на производството е свързано със система от показатели:
- видът и качеството на продукцията – асортимент, номенклатура и качество.
- количеството се определя с натурални стойностни измерители.
- номенклатура – списък на видове изделия, които произвежда една фирма. Може да има и характеристика за изделието и мерната единица.
- асортимент – продукта според вида, фирмата, модела.
- качеството – степента на съответствие на изделието със стандарта и технически условия.
Натурални измерители – количеството продукцията преди да бъде остойностено.
Стока или продукт се определя за еталон и всичко останало се сравнява с нея – условно натурално измерване.
Готовата продукция включва продуктите, преминали през всички стадии на производство и напълно готови за потребление.
Полуфабрикатите са такива продукти, които са преминали през някои стадии на обработка във фирмата, но някои от стадиите ще бъдат или са били извън фирмата.
Незавършено производство – тази част от продукта на фирмата, чиято обработка е започнала в нея, но не е завършена окончателно.
Работите (услугите) от промишл. характер са дейност на промишл. предприятия, не по създаване на нови потребителни стойности, а по възстановяване на потребителната
стойност на продукта след тяхната продължителна употреба или по извършване на определени операции в обработката на продукта, започната в друго предприятие и която трябва да се доведе до пълна готовност.
Основен дял в продукцията имат продажбите на продукта от основната дейност. Продажбите могат да бъдат както за сметка на произведените продукти за съответния период, така и от изменения на запасите от готова продукция в края, в сравнение с началото на същия период.
Освен продукцията, реализирана извън предприятието в общите постъпления от продажби се включва и част от продукцията за собствени нужди. Има се в предвид за собствено капитално строителство или извън осн. дейности на предприятието.
Приходите от продажбите на продукта най-голям дял заемат тези от основната дейност, но последната включва следните елементи:
- стойността на прераб. суровини и материали на български клиенти.
- изменението на запасите от готова продукция в края в сравнение с началото на съответния период.
- изменение на остатъците от незавършено производство.
- изменение на остатъците от разходи за бъдещи периоди.
- търговска която по същество е допълнителен приход извън осн. дейност.
Предпоставка за разработка на производствената програма са м. проучвания, определящи какво, колко и на каква цена може и трябва да бъде продадено.