Лекции по Икономика

6. Оценка и избор на канал за реализация

Показатели за оценка:
1. Количествени показатели:
- продажби – общ обем на нетните приходи и продажби по канала; структура на продажбите по продукти; принос на канала
- разходи – по канала; по продукти; по дейности
- печалба – обща по канала; по продукти; по дейности
- времеви показатели – време за доставка; обръщаемост на стоковите запаси
2. Качествени показатели:
- потребителска удовлетвореност – от обслужване; от локализация; имидж на канала
- възможност за упражняване на контрол врху канала
- възможност за комуникации – инфраструктурна обезпеченост; качество на информацията
- атраткивност и асоциативност на канала – възможност на канала да се адаптира към промените на средата; възможност за хоризонтална и вертикална интеграция
Когато се сравняват алтернативи за реализация на даден цялостен канал или за участие на един или друг възможен член в канала се използват основно икономически критерии, свързани главно с обема продажби, с приходите и разходите. При оценката на каналите се използват и критерии, свързани с възможностите за контрол върху канала, т.е.използват се количествени и качествени показатели.