Лекции по Икономика

6. Поемане на одиторски ангажимент

Според ЗНФО одитът може да се осъществи по няколко начина:
1. пряко – като ФЛ, граждански договор;
2. чрез участие в специализирано одиторско предприятие – СД, КД, ООД – най-малко двама одитори и техния дял повече от 50% от основния капитал, един одитор има право да участва само в едно одиторско предприятие;
3. чрез предприятие на регистриран одитор – ЕТ, ЕООД;
Ежегодно до 31.03 ИДЕС публикува в ДВ списък на регистрираните одитори и на регистрираните специализирани одиторски предприятия.
Одиторските ангижименти се поемат ежегодно. Съществува възможност те да се сключват за няколко последователни години. Право на собствениците е да изберат одитора, като директно го поканят при ООД или да го изберат на общо събрание на акционерите при АД. Съществува практика и чрез конкурс – характерно за държавните предприятия. Преди да пристъпи към конкретно изпълнение на поетите задължения одиторът трябва да направи предварителни проучвания, които включват:
1. да провери дали има право да осъществи одита според действащото законодателство;
2. да придобие най-обща представа за дейността на клиента, което включва: провеждане на разговори с ръководството и част от персонала, да се постарае да разбере интересите и потребностите на клиента, неговите текущи и дългосрочни планове и намерения; да се запознае с историята на предприятието; отрасловата му принадлежност; основната дейност, която изпълнява; характера и проблемите на взаимооотношенията с данъчните органи; да направи запитвания до трети лица за дейността на предприятието; да се запознае по-подробно със спец.нормативни актове, които имат отражение в дейността на предприятието; да си изясни как клиента разбира целите на одита и при необходимост да го запознае.
3. при поемането на ангажимент да първа година одиторът може да се допита до своя предшественик, като уведоми за това ръководството. Като се има впредвид конфиденциалността на информацията, той може да поиска за ползване някои работни документи на предишния одитор. Преди сключването на договора трябва да бъде подписано писмо за поемане на одиторски ангажимент. Включва следните основни положения:
 потвърждаване за поемане на ангажиментта;
 формулиране на целта, обхвата и ограниченията на одита;
 разграничаване на отговорностите;
 доклади и взаимоотношения;
 необходимост от пълен достъп и съдействие;
 срокове, ценови плащания и др.
Ако по време на изпълнение на одита между двете страни настъпват някои различия по начина на изпълнението му, то одиторът трябва да се позове на подписаното писмо като доказателство за еднаквото им разбиране. При положение, че ръководството не изпълни част от предварително приетите ангажименти може да се достигне до модифициране на одиторския доклад по ограниченията в обхвата на одитора.
Допълнителни изисквания към Писмото за поемане на ангажимент, при изпълнение на процедурите са:
1. изричен текст, че ангажиментът не представя одит или прежлед и ням да бъде изразена сигурност;
2. конкретната цел на изпълнение на ангажименти и ограниченията по разпространението на доклада;
3. пълно изпълнение на конкретни одиторски процедури;
Допълнителните изисквания при приемането на одиторския ангажимент за ограничен преглед на финансовия отчет;
1. изричен текст, че ангажимента не представлява одит и няма да бъде изразено одиторско мнения;
2. обхвата и формата на издавания доклад.
Възможно е в процеса на одита ръководството да поиска промяна на първоначално поетия ангажимент:
 ако клиентът с това иска да се предпази от издаване на модифициран одиторски доклад (пример: не иска да дава определена информация, одиторът не бива да се съгласява);
 ако е отпаднала необходимостта от одит двете страни биха могли да се договорят за ограничен преглед на ФО;
 ако се прецени, че липсват користни цели от страна на ръководството, одиторът може да се съгласи да промени предварително договорения ангажимент;
 ако отново няма користни цели, но одоторът не се съгласява за промяна на ангажимента, тогава се уреждат паричните отношения и приключват.
При повторно поемане на одиторски ангажимент на същия клиент, ново писмо не е необходимо да се представи, освен при нови условия, като напримен:
- одоторът преценява, че клиентът не е разбрал правилно целта и условията на одита;
- настъпила са съществени промени в статута, условията и дейността на клиента;
- настъпила са съществени промени в условията на одиторския ангажимент.
След избиране на одитора е необходимо да бъде сключен договор между страните. Договорът включва общи и специфични условия:
o предмета на договора;
o условията на извършване на одита към друга услуга;
o права и задължения на страните;
o отговорности на двете страни;
o въднаграждения на одитора и условия за изплащането им.