Лекции по Икономика

Функции на посредниците

Функциите на посредниците по каналите за разпределение се подразделят на основни и спомагателни функции.
1. Основните функции са свързани с управлението на цялостния процес на дистрибуция и физическото придвижване на продуктите. Такива са:
- изкупуване и продажба, осъществяване на сделки
- поемане на риск
- водене на преговори и установяване на контакти
- транспортиране, съхранение, складиране
- обработване на поръчките
- формиране на асортимент и на запаси
- сортиране, групиране, комплектоване на продуктите
- промоционални функции, стимулиране на продажбите
- акумулиране
2. Подпомагащи функции. Те съдействат за ефективното реализиране на продуктите. Такива са:
- финансиране, кредитиране
- застраховане на продуктите
- сервиз, монтаж, пускане в експлоатация
- окачествяване,
- предоставяне и събиране на маркетингова информация
- маркетингови изследвания,
- реклама
- консултантски услуги и др.
У.Прайд и О.Ферел разглеждат видовете подпомагащи агенции, които изпълняват спомагателни функции:
- транспортни компании
- застрахователни компании
- рекламни агенции
- агенции за маркетингово проучване
- финансови институции
- обществени складове
- търговски изложби и търговски центрове