Лекции по Икономика

21. Данък върху наследствата. Данък върху даренията. Данък при възмездно придобиване на имущество. Данък върху МПС.

Данък върху наследствата
По своята същност този данък представлява парично плащане със задължителен характер по повод движението на имущества и капитали по наследствен път. При облагането са характерни два подхода: а/ обективно облагане, при което се облага съвкупната наследствена масапреди разпределението и между наследниците; б/ субективно облагане, при което се облага стойността на наследствените дялове на всеки отделен наследник, диференцирано според родствената връзка. В РБългария се ползва втория подход.
Данъчен обект
Данъчният обект при този данък това е стойността наследството по закон или по завещание във вид на имущество в странат или чужбина от БГ граждани и имущество в страната на чужди граждани. Не еобекта на облагане наследеното имущество от преживелия съпруг и от наследниците по права линия без ограничение.
Данъчен субект
Това са наследниците по закон или завещание, както и заветниците. Те са длъжни в 6 месечен срок след откриване на завещанието да подадат данъчна декларация, в която се посочва полученото наследсвено имущество по вид, местонахождение и оценка.
1. Български граждани, за наследените имущества в страната.
2. Български граждани, за наследените имущества в чужбина, при условие че за тях не е платен данък в чуждата страна.
3. Чужди граждани, за наследените в страната имущества.
Не се облагат с данък
1. Обикновената покъщнина.
2. Дребният земеделски инвентар.
3. Библиотеките и музикалните инструменти
(Освобождаването по тези три точки става, при условие че имуществото се наследява от роднини по права линия, съпруг, братя и сестри).
4. Предмети на изкуството, автор на които е наследодателят или някой от наследниците.
5. Неполучените пенсии на наследодателя.
6. Имуществото на загиналите за страната при производствени аварии или при изпълнение на служебния си дълг.
7. Имуществото, завещано на държавата, общините, Български червен кръст, читалищата и другите юридически лица, които не са търговци.
Данъчна основа
За данъчна основа се приема стойността на наследствения дял на всеки един отделен наследник. Формирането й преминава през следните етапи:
1) Определяне на стойността на съвкупната облагаема наследствена маса, посредством извършването на оценка на преминалото в наследство имущество. То се оценява към момента на откриване на наследството, както следва:
• недвижими имоти - по данъчни оценки;
• чуждестранна валута и благородни метали - по курса на БНБ;
• ценни книжа - по пазарна стойност, а когато тя не може да бъде определена - по номинал;
• превозни средства - по застрахователната им стойност;
• останалите движими вещи и права - по пазарна стойност.
• Предприятията или дяловете – по пазарната стойност, а при затруднение – по счетоводни данни.
2) След като се установи, от съвкупната наследствена маса се приспадат следните няколко елемента:
• доказаните задължения на наследодателя (банкови заеми, ипотеки и др.) в размера им към датата на смъртта;
• правата и вземанията, от които наследниците са се отказали в полза на държавата или общините;
• разноските за погребение в размер на 1000 лв.
• превидените от закона облекчения.
3) След като от съвкупната наследствена маса се приспаднат всички необлагаеми елементи, тя се разделя между отделните наследници по закон или завещание с цел формиране на наследствените им дялове.
Данъчен размер
Използват се 3 комбинирани етажни прогресии, които са диференцирани в зависимост от родствената връзка на наследниците с наследодателя.
Особености при изчисляване на данъка
Размерът на данъка се определя поотделно за всеки наследник или заветник като следва:
 За братя и сестри и техните деца по 0.7% за наследсвен дял над 250 000лв.
 За всичски останали 5% за наследсвен дял над 250 000лв.
 Данъкът се плаща в двумесечен срок от връчване на данъчния облагателен акт, с който е определен.
 При наследяване на предприятие на ЕТ, участие в дружество, дялове и акции, предствляващо повече от 50% от капитала, данъкът се плаща в срок до 1 година.
Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин
Облагането с данък по дарение и при продажба е еднократно.
Данъчен обект
Данъчен обект на тези данъци са имуществата, придобити по дарение или по възмезден начин, както и погасените чрез опрощаване задължения. На облаганите с данък дарение подлежат и безвъзмездно придобитите по друг начин имущества.
Не се облагат с данък придобитите имущества по дарения от:
 Между роднин по права линия и между съпрузи;
 държавата и общините;
 Български червен кръст;
 Българските здравни, образователни, културни и научни организации на бюджетна издръжка;
 Домовете за социални гирижи
 организациите на инвалидите;
 фондовете за подпомагане на пострадали от природни бедствия, за опазване и въстановяване на паметници на културата;
 дарения за лечение на български граждани;
 дарения с хуманитарна цел на лица с първа или втора група инвалидност;
 обичайните подаръци;
 придобитите чрез приватизация имущества и други
Забележка: Когато имуществото, чието прехвърляне е било необлагаемо, се прехвърли на трето лице, несъбраният данък става дължим, ако се докаже, че прехвърлянето не е свързано с изпълнение на преките цели, въз основа на които не е било обложено.
Данъчен субект
1) Лицето, което придобива имуществото.
2) При замяна, данъкът се дължи от лицето, което придобива имуществото с по-висока стойност, освен ако не не договорено друго.
3) Когато е уговорено, че данъкът ще се дължи от двете страни, те отговарят солидарно.
4) Когато приобретателят на имуществото е в чужбина, данъчнозадължен е прехвърлителят.
5) При замяна на собствеността /продажба/ не е дефинирано данъчно задълженото лице по сделката. Практиката налага куповача като платец на данъка.
Данъчна основа
Данъчната основа при тези данъци представлява оценката на имуществото в лева към момента на прехвърляне, която се определя по следния начин:
1) За недвижимите имоти:
• уговорената цена или определена от държавен или общински орган цена; а в случай, че тя е по-ниска от данъчната оценка, се определя до 75% от тяхната пазарна стойност.
• данъчната оценка.
2) За чуждестранната валута и благородни метали - по курса на БНБ.
3) За ценните книжа - по пазарна стойност, а когато тя не може да се определи - по номинал.
4) За превозните средства - по застрахователната им стойност.
5) За останалите движими вещи и права - по пазарната им стойност.
Данъчен размер
1) При дарение или опрощаване на задължения, данъкът се начислява върху оценката на дареното имущество, както следва:
• при дарение между роднини по права линия и между съпрузи - 0,5 на 100;
• при дарение между братя и сестри, и на племенници - 0,7 на 100;
• при дарение във всички останали случаи без родствена връзка - 5 на 100.
2) При възмездно придобиване на имущество, данъкът е 2 % върху прехвърляното имущество.
3) При замяна, данъкът е 2% върху имуществото с по-висока стойност.
4) При делба, когато притежаваният преди делбата дял се уголемява, данъкът се начислява върху превишението.
Освен данъка, при възмездно прехвърляне на имуществото, се заплаща и нотариална такса в размер на 2% от данъчната оценка.
Данък върху превозните средства
Превозните средства са специфични движими имущества и предстваляват част от богатството на индвидите или домакинствата.
Данъчен обект
1) Превозните средства, регистрирани или подлежащи на регистриране за движение по пътната мрежа на РБългария.
2) Корабите, вписани в регистрите на българските пристанища.
3) Въздухоплавателните средства, собственост на български физически или юридически лица.
Данъчен субект
Като данъчен субект според законовата уредба на този данък се посочват собствениците на превозните средства. В двумесечен срок от придобиването ПС собствениците декларират пред териториалната данъчна дирекция, притежаваните от тях ПС.
Освободени от данъци са:
1. държавните иобщински органи и организации на бюджетна издръжка;
2. линейките и пожарните коли;
3. колите на дипломатическите мисии;
4. колите на БЧК и колите наинвалидите;
5. превозните средства, които не се ползват и са върнати регистрационните талони.
Данъчен размер
Данъчният размер се определя в абсолютна сума в зависимост от вида на превозното средство и различни негови характеристики, като мощност на двигателя, брой места за сядане, товароподемност и други.
Особености при изчисляване на данъка
1) За превозни средства с мощност на двигателя до 100 к.с. включително, снабдени с действащо катализаторно устройство, данъкът се заплаща в размер на 50% от начисления.
2) За превозни средства, придобити през текущата година, данък не се дължи ако предишният собственик е заплатил данъка до края на годината.
3) От 2002г. Заплаща се пътен данък. Данъкът се заплаща на две равни вноски - до 31 март и до 30 септември. Ако цялата сума се внесе наведнъж до 31 март, се ползва отстъпка в размер на 5 на 100 от начисления данък.
4) От 2005г. отпадна пътния данък и вместо него бяха въведени винетки – пътна такса за ползване на пътната републиканска мрежа.
5) За унищожените превозни средства платеният данък не се връща.
6) За превозни средства, придобити през текущата година, данъкът се заплаща 1 месечен срок.
Срок за внасяне
Данъкът се заплаща на две равни вноски - до 31 март и до 30 септември. Ако цялата сума се внесе наведнъж до 31 март, се ползва отстъпка в размер на 5 на 100 от начисления данък.