Лекции по Икономика

2. Предмет и задачи на общата теория на статистиката.

1. Предмет и обект на статистиката.
а) предмет на статистиката- статистиката изучава количествената страна на масовите обществени явления и процеси в неразривна връзка в тяхната качествена страна в определени времеви и пространствени граници.
б) обект – масовите обществени явления и процеси: демографски процеси,производство, икономически отношения, различни социални дейности и др.По-конкретно – население, фирми, покупко-продажби, раждания, миграция, БНП, количество произведена продукция и др.

2. Единични и масови обществени явления.
а) единични явления (случаи) – свързани с отделно взети лица, предмети, събития и др.
б) масови явления(съвкупности)- представителна съвкупност от единици, които еднородни в някаква отношение и образуват едно взаимно свързано цяло. Пр.Студентите в един поток- кое е това което ги обединява – изучаваните дисциплини – посещават една и съща сграда.
в) закон за големите числа – свързва се с изследването на колкото се може повече случаи за да бъде информацията по достоверна. Когато се изследват малък брой случаи типичното , характерното и същественото за изследваната съвкупност може да не се открие.

3. Задачи на статистиката.
а) да събира, систематизира, обработва и анализира информация за развитието на обществото, за колтурния и политическия живот на страната.
б) да осигорява държавното и стопанското ръководство на всички нива с необходимата информация за управление.
в) да подпомага практиката за осъвършенстване методите на изследванията, показателите и методологията на анализа.
г) да съдейства на ръководствата на фирмите, общински и областни съвети и др. при изграждане на собствени информационни системи.
д) да информира общественоста за хода на възпроизводствения процес в отраслите на материалното производство и всички останали сфери.