Лекции по Икономика

3. Понятиен апарат на статистиката. Същност и видове.

Понятията в статистическата теория и практика са тази система от категории и определения, посредством които е възможно да се определи обектът, да се опрледелят неговите качества и свойства и на тази основа да се извършат статистически изследвания.

1. Видове основни понятия които използва статистиката.
1.1. Статистическа съвкупност(СС).
1.2. Статистическа единица(СЕ).
1.3.Статистически признак(СП).
1.4. Измерване и измелвателни скали.
1.5.Статистическо разпределение.
1.6. Статистическа структора.
1.7. Обобщаващи числови статистически характер.

2. Статистическа съвкупност.
2.1. Същност – основно понятие в статистиката, което представлява общност от единици, еднородни по един или няколко признака, ограничени по време и място. ПР. Студентите в даден ВУЗ;работници в някаква фирма. – еднородни са по :учат в едно и също учебно заведение. – разнородни са по пол, възраст, квалификация, работна заплата, стипендия. СС е съставена от единици, чрез които се представят масовите обществени явления.
2.2.Характерни особености на СС.
2.3. Видове СС
- в зависимост от времето на сбъдване на явлението. а) моментни – всички еденици при статистическо изследване се отнасят към точно определен момент. ПР.Населението на РБ към 00:00ч. на 4 декември. б)периодни – период от време. ПР. Брой автопроизшествия за 2006г.
- в зависимост от характера на изучаващите еденици.а) реални-действително съществуващи. б) хипотетични – предполагаеми. ПР. Предполагаемият брой лица които гласуват в дадена избирателна секция.
- в зависимост от обхвата. а) инерална – включени са всички еденици от една съвкупност. б) извадка – обхваща само част от едениците на СС в/у които се прави изследването.
- в зависимост от същностната гледна точка. а) дефиниционни – тези които разграничават съвкупноста като цяло а не като всички останали. ПР. учащи, шофьори , адвокати и др. б) изочаеми – всички онези, които са общовалидни за една съвкупност. ПР. пол, възраст.
- в зависимост от това как е съставена съвкупноста. а) проста съвкупност – съставена е по значенията само на един признак. ПР. брой работници в системата на вътрешната търговия в РБ за 06г. б) съставна, сложна – образувана е по значенията на два или повече признака.