Лекции по Икономика

4. Статистически единици и признаци – същност и видове.

1. Статистическа единица.
1.1. определение – елементите от които се състои СС :лице, вещ , предприятие животно, събитие. ПР. брой на населението в България. ПР2. Брой селскостопански животни.
1.2. Видове СЕ . а) прости – когато са неделими. ПР. лице, животно, предмет. б) съставни(сложни)- имат възможност за делене. ПР. домакинствата, фирми.

2. Статистически признаци (СП).
2.1. същност – Статистическият признак е белег, свойство, който характеризира единиците от статистическата съвкупност. Разновидностите на статистическите признаци определят техните значения.
2.2. видове статистически признаци:
- В зависимост от това дали могат да бъдат измервани или не. а) материални( количествени, вариационни)- те имат числов израз. ПР.възраст, работна заплата, труд и др. От своя страна метрираните признаци биват : - прекъснати (дискретни)-цели числа. ПР.брой работещи в едно предприятие.; - непрекъснати (интервални)-заемат всякакви стойности. ПР. работна заплата(380лв.45ст.), себестойност, цена.; б) нематериални(качествени,категорични): - атрибутивни –не могат да се измерват с числа, а словестно .ПР.пол, месторабота, семейно положение.; - алтернативни( дихотони) – от гръцки означава делене, разсичане на две, имат две противоположни значения; - кумулативни(от комулата т.е. натрупване)-имат повече от едно значение ПР. владеенето на чужд език.
- В зависимост от това дали се променят или остават постоянни. а) постоянни. ПР. месторождение, дата на раждане, роден език. б) променливи. ПР. възраст, месторабота, местоживеене.
- От гледна точка на връзките и зависимостите м/у едениците. а) факторни – тези, които оказват влияние в/у явлението резултат. ПР. квалификацията на работниците в/у качеството. б) резолтативни – в/у тях оказва влияние фактора.
- Всеобщи – в даден признак е притежаван от всички. Невсеобщи – даден признак е притежаван само от някои от единиците.
- Естествени – естествено обословени. Социални – придобити неестествено обословени.

Запомни!
1. Понятията в статистиката - система от категории и определения, изразени чрез съответни термини.
2. Статистическа съвкупност- общност от единици, еднакви по дефиниционен признак и разпределящи се по други признаци, наречени изучавани.
3. Статистическа подсъвкупност – част от единиците на дадена съвкупност, разграничена по отделно значение на определен класификационен или структороопределящ признак и изучавана по същите признаци, по които се изучава цялата съвкупност.
4. Статистическа единица – отделният елемент на СС, носител на дефиниционния признак и други индивидуални признаци.
5. СТ – характерна особеност, белег, свойство на единиците от СС.
6. Значение на СП – възможните определения по разновидностите на признака.
7. Скали за измерване – редица от последователни степени на проявление на признака.
8. Статистическо разпределение – всяко съответствие м/у отделните значения на даден признак и единиците от изследваната съвкупност, които ги притежават.
9. Статистическа структора – изразява състава на статистическата съвкупност в резултат на разграничаване на единиците по определен структороопределящ признак.
10. Обобщаваща числова характеристика – признак от по-висок ред, който се отнася до статистическата съвкупност като цяло.
11. Показател – обобщаваща числова характеристика, която се отнася до обекта на изследване, оценяван въз основа на данни от една или няколко съвкупности.