Лекции по Икономика

5. Статистическо изследване (съвкупностно).

1. Определение – Комплект от процедури подчинени на собствен алгоритъм, при който се събират емперични статистически сведения за масовите обществени явления и процеси които в последствие се обработват, обобщават и анализират за целите на управленските органи и приемане на оптимални управленски решения. От определението се откриват няколко важни акцента: - обекта, целта и задачите; - статистическите методи; - информацията; - време и пространства;

2. Функции на статистическото изследване – Функциите определят насоките на анализа на събраните данни от статистическото изследване.
2.1. описателна-описване на състоянието на изследвания обект.
2.2. диагостична (обяснителна) – обясняване на причините и факторите за съответното състояние.
2.3. прогностична – определяне на бъдещото развитие като за основа се използва сегашното състояние на обекта и състоянието му в близкото минало.
2.4. оптимизираща – избор на оптимален вариант за решение с цел подобряване състоянието на обекта.
2.5. законно остановяващи – получената информация служи на научното познание и практика за разкриване на определени закономерности.

3. Етапи на статистическото изследване.
3.1.Първи етап – подготвителен. Включва две направления: а) Теоритико-методологично . Изследването изисква : - да се обоснове необходимоста от производството на определена статистическа информация и на тази основа да се дефинират целта и задачите. – да се определи обектът на статистическото изследване, което означава да се види от коя област на научното познание е този обект. – да се разработи теоритичен модел на обекта на изследванетоп за което са нужни : цел, задачи на изследването, обект на статистическото изследване, предмет на статистическото изследване. б) Организационно – техническа подготовка:- да се състави организационен план, в който да се планират ресурси и срокове за изпълнение на отделните дейности. – да се изработи методиката на изследването в съответствие с поставените изисквания на теоритико-методологичната подзготовка. – да се осигорят необходимите финансови средства, да се състави план програма за източниците на средства. – да се осигорят необходимите кадри, които ще бъдат пряко ангажирани с практическото провеждане на изследването. – да се осигори необходимото технологично оборудване за обработка и систематизация на данните.
3.2.Втори етап- Пробно изследване. Заложените постановки в подготвителния етап се проверяват, като се провежда експеримент.
3.3. Трети етап – Изпълнение на изследването. Стадиите и елементите на този етап са :- осигоряване на сведения и данни. – контрол върху точноста на сведенията и данните. – систематизация и статистическа обработка на сведенията. – анализиране на резултатите от статистическото изследване и извеждане на изводи.

4. Изводи и обощения.Изводите и обощенията, които могат да бъдат направени, се отнасят преди всичко до : реализация на целта и задачите; разширяването кръга на потребители на произведената информация; развитието и усъвършенстването на технологията на изследването в конкретната област.

ЗАПОМНИ!
1. Статистическо изследване- общност от дейности по планиране, организиране и провеждане на изучаване на масово проявление, проявяващо се като съвкупност.
2.Планиране и организиране на статистическото изследване – целеви порядък в посока изпълнението на точно определени дейности по реализацията на определена цел в специфична форма и със специфични средства.
3. Цел на изследването-дефинира се въз основа на възникналата потребност от конкретна информация за изследван обект с оглед ефективното му управление.
4. Задачи на изследването – дефинират се с оглед детайлизация и конкретизация на целта, какъв вид и обем информация трябва да се получи.
5. Обект на изследването – масово явление, което се проявява като съвкупност, с определени свойства, които ще се узучават количествено и ще се оценяват при конкретното изследване.