Лекции по Икономика

6. Източници на данни за статистическо изследване. Статистическо наблюдение.

1. Източници на данни. – Различни публикации, документи, статии, списания , сборници и годишници. Източници на данни могат да бъдат:
а) статистическа отчетност.
б) счетоводна отчетност.
в) преходни статистически изследвания в/у изследвания обект.
г) специално проведени стат. наблюдения.
д) международни стат. публикации.
е) научни публикации.
ж) лични документи.

2. Фази на статистическото изследване.
а) първа фаза – статистическо наблюдение;
б) статистически групировки и сводка; в) трета фаза – статистически анализ.

3. Статистическо наблюдение.
а) определение - Стат. преминава през същите етапи като статистическото изследване подготвителен, пробен и изпълнителен.
б) елементи на стат. изследване- единица на наблюдение. Единица, която е носител на свойства за съвкупноста и от която се получават сведения за значенията на изучаваните признаци. – Стат. формуляр- Форми в които се регистрират значенията на признаците за единиците на наблюдението. – методи на регистрация. Интервю, саморегистрация, телефонна анкета и др. – време на наблюдението. Моментът за който ще се извършва наблюдение. – място на наблюдението. – органи на наблюдението .лицата които участват.