Лекции по Икономика

Статистика

Лекции по Статистика
Съдържание:

1. Възникване и развитие на статистиката.
2. Предмет и задачи на общата теория на статистиката.
3. Понятиен апарат на статистиката. Същност и видове.
4. Статистически единици и признаци – същност и видове.
5. Статистическо изследване (съвкупностно).
6. Източници на данни за статистическо изследване. Статистическо наблюдение.
7. Статистическа групировка и статистически анализ.
8. Статистически редове.
9. Статистически таблици.
10. Графични статистически изображения.
11. Абсолютни и относителни величини.
12. Видове относителни величини.
13. Нормативни и относителни величини.
14. Методи за оценяване на средни значения. Същност и видове средни величини.
15. Средна аритметична величина.
16. Средна хармонична величина.
17. Средна квадратична, средна кубична и средна геометрична.
18. Средна хронологична величина.
19. Неалгебрични средни величини – мода и медиана.
20. Статистическо изучаване на развитие.
21. Специфично приложение на измерителите на скороста на развитие.
22. Методи за измерване на трайната тенденция в развитието.
23. Аналитичен метод за измерване на трайната тенденция.