Лекции по Икономика

Маркетингови комуникации

Лекции по Маркетингови комуникации
Съдържание:

1. Маркетингови комуникации – същност, видове, функции
2. Промоционален микс
3. Реклама
- Функции, роля  и цели на рекламата
- Видове реклама
- Планиране и организация на рекламната кампания. Рекламен бюджет
- Рекламно съобщение
- Планиране на рекламоносителите. Видове медии.
- Ефект от рекламата и рекламно проучване
4. Връзки с обществеността
5. Стимулиране на продажбите
6. Лични продажби
7. Комуникационен процес – модели и елементи
8. Процес на разработване на интегрирани маркетингови комуникации
9. Комуникационни стратегии – Pull & Push
10. Рекламни агенции
11. Потребителско поведение и целева аудитория
12. Промоционални и рекламни цели
13. Промоционален и рекламен бюджет
14. Планиране на медиите и рекламоносителите
15. Медиен план и график
16. Медийна стратегия
17. Творческа стратегия
18. Измерване на промоционалната ефективност
19. Тестване на рекламни послания