Лекции по Икономика

Управление на разходите

Лекции по Управление на разходите
Съдържание:

1. Управлението на разходите като научна дисциплина и практико-приложна дейност.
2. Фази в историческото развитие на управлението на разходите.
3. Функции и задачи на управлението на разходите в съвременните условия.
4. Икономическа и счетоводна същност на разходите.
5. Класификация на разходите.
6. Връзка на разходите с финансово счетоводните отчети.
7. Съпоставителни характеристики между управленското и финансовото счетоводство.
8. Информационно осигуряване за нуждите на управлението на разходите и връзките му със счетоводната теория.
9. Същност на калкулирането и системи за калкулиране.
10. Традиционни подходи и методи за калкулиране на себестойността на продуктите и услугите.
11. Същност и приложение на метода АВС (Activity-Based Costing) в производствената сфера.
12. Анализ на материалните запаси и тяхното потребление.
13. Анализ на трудовите разходи.
14. Центрове на разходите, етапи и бази за разпределение на непреките разходи.
15. Методика за разпределението на разходите на спомагателните звена.
16. Фактори и пътища за снижаване на разходите в себестойността.
17. Методи и модели за анализ на разходите.