Лекции по Икономика

Капиталово счетоводство

Лекции по Капиталово счетоводство
Съдържание:

1.1. Избор на капиталов инструмент - "обикновени или привилегировани акции"
1.2. Финансово-управленски съображения, свързани с избора между поименни акции и акции на приносител
2.1. Избор на номинална стойност (НС) и подходи за нейното определяне
2.2. Методически подход за определяне емисионната стойност на акциите
2.3. Счетоводна трактовка на разликата между НС и ЕС
3.1. Частно, директно пласиране
3.2. Публична емисия чрез съдействие на посредник
4.1. Етап до регистрацията на дружеството
4.2. Етап на търговска регистрация
5. Правни, данъчни и счетоводни аспекти на непаричните (апортните) вноски
6. Правни последици и счетоводни процедури при не изправност иа акционера
7.1. Увеличаване на капитала на акционерното дружество
7.2. Намаляване на капитала на акционерното дружество
8. Други операции, засягащи основния капитал - плащания, базирани на акции
9. Обща характеристика на облигационното финанси ране и финансово-управленска мотивация при неговия избор
10.1. Счетоводни процедури за отразяване хода на емисията и определяне емисионната стойност на облигациите
10.2. Особености на отчетния процес, свързан с лихвените задължения и плащания в рамките на падежния срок
10.3. Счетоводни трактовки при избора на вариант (метод) за погасяване на облигационен заем
11. Влияние на счетоводната политика върху печалбата за разпределение
12. Основни модели за разпределение на печалбата при акционерните дружества
13. Факторни компоненти на оптималния модел диви¬дентна политика
14. Финансово-счетоводни аспекти на дивидентите като елемент на разпределителната схема
15. Акционери