Лекции по Икономика

1. Система за обучение на служителите от публичната администрация

Една от най-важните предпоставки, за да може да функционира оптимално системата на публичната администрация, е обучението на наетите в тази система лица.
В повечето демократични държави има университетски и други институции, в които се организира и провежда обучение на кадри за нуждите на публичната администрация. Например във Франция обучението се осъществява в световноизвестната Национална школа за администрация – ЕНА, в Германия съществуват колежи и Федерална академия по публична администрация, във Великобритания обучението се осъщес¬твява в Колеж за държавна служба, и т.н. В Холандия, Италия и други страни обучението на служителите от публичната администрация се възлага на Институти по публична адми¬нистрация, които са структури на министерствата на вътрешните работи.
Съществуват и международни организации на институтите и училищата, които обединяват обучаващите институции по публична ад¬министрация в различни държави. Такива са: ИАСИА - Международна асоциация на училищата и институтите по администрация, и НИСПА - Мрежа на институтите и школите по публична администрация на стра¬ните от Централна и Източна Европа, и др.
Системата на управление на човешките ресурси в публичната администрация у нас все още се характеризира с относителна автономност и липса на единни механизми за координиране и прилагане на обща политика за тяхното управление и развитие. Това рефлектира и върху системата за обучение в публичната администрация. Тази система има своя самостоятелна същност, цели, функции,структура и дейности.
Традиционно системата за обучение в публичната администра¬ция включва три подсистеми:
- подсистема за професионално образование на кандидати за служители и на назначени служители от публичната админис¬трация;
- подсистема за професионална подготовка на служителите от публичната администрация;
- подсистема за обучение без откъсване от работа на служителите от публичната администрация.
В голяма част от държавните и частните висши български училища са разкрити бакалавърски и магистърски програми по специал¬ността "Публична администрация". Нарастващата им актуалност се определя от потребностите на държавните органи да бъдат подпома¬гани в дейността си от нова, европейски ориентирана администрация, както и от динамичното развитие на научните и приложните изследва¬ния в областта на публичната администрация и богатия опит на развити¬те страни в тази сфера.
Професионалното образование на служителите и на кандидатите за служители в публичната администрация се извършва в следните две степени:
- първа степен - с минимален срок на подготовка по учебен план 4 години, като на завършилите се присъжда образователно-квалификационна степен бакалавър по специалността „Публична администрация". Обучението в тази степен осигурява базова широкопрофилна подготовка по специалността;
втора степен - с минимален срок на подготовка пет години, или не по-малко от една година след степента „бакалавър", като на завършилите се присъжда образователно-квалификационната степен магистър по специалността „Публична администрация". Обучението в тази степен осигурява задълбочена фундаментал¬на подготовка, съчетана с профилиране в тази специалност. Българските висши училища все още не провеждат обучение за придобиване на образователно-квалификационната степен „специалист по публична администрация". Установените длъжности в българската държавна администрация определено позволяват назначаването на таки¬ва специалисти. В тази връзка е целесъобразно организиране на обуче-ние за придобиване на степента „специалист по публична администрация".
През 2002 г. се прие нов Класификатор на областите на висше образование и професионални направления. С него като професио¬нално направление се регламентира направлението „Администрация и управление" - шифър 3.7, от област на висшето образование „Социални, стопански и правни науки" - шифър 3. На висшите училища се даде възможност да изготвят, акредитират и въведат нови специалности, свързани с про-фесионално направление „Администрация и управление". Някои от тях въведоха нови магистърски програми по специалностите „Държавна и местна администрация", „Администрация на сигурността и отбраната", Европейска публична администрация" и др.
Обучението на студентите се извършва в редовна, задочна и дис-танционна форма. Завършването на посочените специалности и степени е предпоставка, но не и гаранция за назначаване на длъжности в струк¬турите на публичната администрация. Назначаването на кандидатите, завършили специалности от професионално направление „Администра¬ция и управление", е свързано с явяването и успешното им представяне на обявени от администрацията конкурси за заемането на съответни длъжности в нея.
Подсистемата за професионална подготовка на служителите от публичната администрация обхваща структурите, осъществяващи обу¬чението, свързано със служебното развитие на служителите. Стремежът е то да се осъществява централизирано от Института по публична администрация и европейска интеграция към Министерския съвет. По статут той е из-пълнителна агенция към министъра на държавната администрация . Целите на института са: да укрепи капацитета и да се превърне в авторитетна институция за обучение на държавните служители; да повишава професионализма на служителите в администрацията и да подпомага тяхното израстване в службата; да съдейства за усвояването и прилагането на достиженията на правото на Европейската общност в административната дейност; да обучава в новите ценности за добрата администрация - върховенство на закона, отговорност, прозрачност, отчет¬ност и ориентация към нуждите на гражданите; да подготвя служители в администрацията за работа в условията на Европейското правителство.
За осъществяването на обучението за професионално развитие в конкретни области се използват различни обучаващи институции и ор-ганизации. За това обучение в определени сектори се използват фун-кциониращи обучителни центрове за професионална подготовка и ква-лификация към различни специализирани административни структури.
На базата на приетата Стратегия за обучение на служителите от администрацията през 2002 г. Институтът по публична администрация и европейска интеграция разработи план за действие, който набелязва практически стъпки и график на нейната реализация. Стратегията пред¬вижда администрацията да преминава през задължително и специализи¬рано обучение. Първото е предвидено за големи групи от администра¬цията, а второто предлага знания в по-тесни професионални области.
Подсистемата за обучение на служителите без откъсване от работа цели повишаване на тяхната професионална квалификация. Тази подсистема функционира само в някои звена от държавната администрация. Тя включва специална и практическа подготовка на служителите по направления и дейности, които се осъществяват в адми¬нистрацията. Тематиката на професионалната подготовка се разработва от ръководството на съответната администрация, като задължително се съобразява с особеностите на съот-ветния вид администрация. Тази подготовка се провежда от ръководни служители от администрацията. Тя е важен елемент при оценяването и атестирането на служителите.
Обучението, квалификацията и професионалната подготовка на държавните служители от МВР се извършва в съответствие със Закона за МВР и другите нормативни актове, отнасящи се до висше¬то образование и професионалното обучение. Обучението се извършва в учебните заведения на МВР - Академия и центрове за специализация и професионална подготовка, във военни академии и училища и в граждански учебни заведения.
Специализирано обучение на служителите, осъществяващи екс¬пертна дейност, се извършва в Научноизследователския институт по криминалистика и криминология на МВР.
Служителите от МВР могат да се обучават в сродни академии и учебни заведения на други държави.
Обучението на служителите за придобиване на образователно-квалификационна и образователна и научна степен на висшето образо¬вание се извършва с писмено разрешение на органа по назначаването, ако интересът на службата налага това. Интерес е налице само тогава, когато притежаването на степен на висшето образование е условие за заемане на съответна длъжност. Придобиването на степен от висшето образование не налага преназначаването на служителите на съответна длъжност.