Лекции по Икономика

2. Обучение за професионално развитие на служителите

Професионалната и ефикасна държавна администрация предпо¬лага наличието на компетентни, мотивирани и независими служители, посветени на обществения интерес. По отношение на държавните служители, законодателството регламентира като задължение на органи¬те по назначаването им да осигурят условия за професионално развитие, чрез повишаване на тяхната професионална квалификация и преквали¬фикация.
Професионалното развитие на служителите се състои в повишаване на уменията и квалификацията при осъществяване на техните слу¬жебни задължения и се изразява чрез повишаване в ранг.
Ранговата система за държавните служители от законодателната и изпълнителната власт, както и от администрацията на Президента, включва общо 10 степени - младши рангове (пет степени) и старши ран¬гове (пет степени), установени със Закона за държавния служител. Пре¬минаването от един ранг в друг се извършва последователно. Повишава¬нето в ранг се осъществява въз основа на атестиране най-рано 3 години след присъждане на предходния ранг. Предвидена е възможност и за предсрочно повишаване в ранг, по-рано от изискуемите 3 години.
Ефективното прилагане на ранговата система за държавните слу¬жители цели 65 на сто от служителите да повишат своя ранг на долната граница, определена в закона - 3 години, 15 на сто от служителите да повишат своя ранг предсрочно, т.е. преди 3 години и ограничаване до 20 на сто от служителите, които повишават своя ранг през пет години. Тези цели са заложени в Стратегията за обучение на служителите в админис¬трацията, приета от Министерския съвет на Република България през 2002 г.
Основен подход за увеличаване на професионалните знания и умения на служителите е създаване на система за информиране и разширяване на познанията на държавните служители за международна¬та, социалната, икономическата, правната и конституционната среда, в която работят, както и по отношение на промените в комуникациите, науката, техниката и технологиите. Системата за информиране на слу¬жителите е насочена към всички служители, като отчита спецификата на длъжностите и професиите, и представлява елемент от работния процес. Обучението на държавните служители за професионалното им развитие е необходимо при:
- подготовка за предсрочно повишаване в ранг - обучението в този случай е индивидуално;
- необходимост от допълнителни знания и умения, вследствие на промяна на длъжностните характеристики, чрез тяхното актуализиране - обучението в този случай е индивидуално или е само за служители от определени категории длъжности, за¬сегнати от промените;
- въвеждане на нови модели и/или технологии за осъществяване на определени административни дейности или работни процеси - обучението в този случай е насочено към включените в съот¬ветната дейност или процес служители.
Обучението за професионално развитие осигурява необходимото професионално развитие на служителите от държавната администрация и гарантира тяхната професионална компетентност, независимост и по-литически неутралитет.