Лекции по Икономика

3. Обучение за служебно развитие на служителите

Служебното развитие е свързано с повишаването на служителите от държавната администрация в длъжност. Единният Класификатор на длъжностите в администрацията от 2000 г. и този от 2004 г. разгранича¬ват длъжността от професията. Единният класификатор на длъжностите в администрацията се прилага за служителите в администрацията на за-конодателната и изпълнителната власт, както и в администрацията на Президента на Република България. С отделни Класификатори на офи-церските и сержантските длъжности в МВР, МО и на длъжностите в администрацията на органите на съдебната власт, също се разграничава длъжността от професията.
Заемането на длъжност, определена за заемане по служебно правоотношение, зависи от притежавания ранг, т.е. от професионалната квалификация на държавния служител.
Обучението за служебно развитие осигурява поддържането на устойчивост и непрекъсваемост на държавната служба, чрез подготовка на служителите за заемане и осъществяване на длъжностите в нея.
За българския модел на държавна служба е характерно, че ново-назначените служители влизат в администрацията без специална под¬готовка по специфичните й функции и дейности и последващо заемане на по-високи експертни или на ръководни длъжности. Изключение в тази посока са новоназначените офицери и сержанти в МВР, които задължително преминават курс за първоначална подготовка.
Елемент на служебното развитие е и заемането на длъжност от същото йерархично ниво в друга административна структура.
Основна роля на обучението за служебно развитие е адаптиране¬то на уменията и квалификацията на всички новопостъпили служители в структурите на държавната администрация, и кандидатите за постъпва¬не в нея - към принципите и практиките на административната дейност. Това обучение се нарича въвеждащо, като включва и задължителен предварителен стаж на новоназначените служители.
Въвеждащото обучение и предварителният стаж имат за цел оси-гуряване на първоначална обща подготовка и първоначална специална подготовка за административните структури или длъжности, които изискват това от новопостъпилите служители.
Наред с този подход, се развива и практиката за наставничество. На всеки новоназначен служител се определя старши служител-наставник, който персонално и в работен план подпомага адаптацията към административната среда. Наставничеството осигурява приемственост в работата, по-добра организация и екипност при осъществяване на административната дейност.
Обучението за служебно развитие осигурява подготовка на слу¬жителите при кандидатстване или заемане на нова експертна длъжност в държавната администрация. Обучението в този случай може да бъде и индивидуално за определени длъжности. Обучението за служебно раз¬витие при заемане на първа ръководна длъжност в държавната администрация е задължително.
Обучението, свързано със служебното развитие, цели увеличава¬не на административния капацитет за анализ, планиране, разработване и прилагане на държавната политика при осъществяване на стратегичес¬ките цели на държавата и подготовката на служителите от държавната администрация за съвместна работа в Европейския съюз.